Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εργασίες μυοκτονίας στο Κυνοκομείο, συνολικής δαπάνης 248,00 € με Φ.Π.Α. (200,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6Χ9ΝΩ9Μ-01Δ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41924 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2018
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΜΜΕΩ9Μ-Ο0Α 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35644 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκτέλεσης εργασίας με απευθείας ανάθεση
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΥ3ΗΩ9Μ-545 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21941 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκτέλεσης εργασίας με απευθείας ανάθεση
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 78ΡΓΩ9Μ-3Φ7 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21939 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ετησίου προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Δράμας έτους 2017
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αρ. Αποφ.: 1/2017
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού για το έτος 2017
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω556Ω9Μ-ΡΣΑ 06/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9424 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την 2/28-2-2017 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Ρέμβης.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω05ΜΩ9Μ-ΧΔΟ 02/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9136 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Ρέμβης.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΒ2ΙΩ9Μ-ΖΑΞ 02/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9135 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Ρέμβης για το έτος 2017.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 665ΩΩ9Μ-ΣΡΦ 02/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9247 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΩΘΠ2Ω9Μ-ΕΜ2 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 8701 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την 1/21-2-2017 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Νέας Αμισού
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω4Η6Ω9Μ-ΕΝΒ 01/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 8703 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους για το έτος 2017.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΘ14Ω9Μ-ΩΜΣ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8235 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας για το έτος 2017.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΕΤΞΩ9Μ-ΨΟ0 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8501 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ψ3ΛΜΩ9Μ-0ΝΥ 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8233 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την 3/22-2-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Ω8Β5Ω9Μ-10Π 28/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 8241 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ