Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προτάσεις για απαγόρευση καυσοξύλευσης
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΞ3ΑΩ9Μ-ΧΞ6 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 27573/22-06-2017 Αρ. Αποφ.: 47-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΨΖΔΩ9Μ-ΥΥΕ 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 27177/20-06-2017 Αρ. Αποφ.: 46-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΗΕΙΩ9Μ-Χ6Π 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29468/04-07-2017 Αρ. Αποφ.: 45-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΙΜΥΩ9Μ-ΕΨΖ 08/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 22536/23-05-2017 Αρ. Αποφ.: 41-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΣΞΕΩ9Μ-ΡΣΩ 08/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 25218/07-06-2017 Αρ. Αποφ.: 39-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Ω27ΔΩ9Μ-2ΧΚ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21258/15-05-2017 Αρ. Αποφ.: 35-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΗΓ7Ω9Μ-ΡΓΑ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21262/15-05-2017 Αρ. Αποφ.: 34-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6Π0ΛΩ9Μ-8ΓΨ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22178/19-05-2017 Αρ. Αποφ.: 33-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Ω4Σ6Ω9Μ-ΝΥΔ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21654/17-05-2017 Αρ. Αποφ.: 32-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΤΒΡΩ9Μ-Θ7Υ 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19102/02-05-2017 Αρ. Αποφ.: 30-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (τσίρκο)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΥΚΖΩ9Μ-Ξ17 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19725/04-05-2017 Αρ. Αποφ.: 29-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
28. Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΝΦΤΩ9Μ-ΦΗ4 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19599/04-05-2017 Αρ. Αποφ.: 28-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΤΛΓΩ9Μ-ΛΜΛ 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19982/08-05-2017 Αρ. Αποφ.: 27-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7Δ94Ω9Μ-ΠΩ5 28/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 16504/18-04-2017 Αρ. Αποφ.: 26/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΑΗΑΩ9Μ-05Δ 28/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17151/20-04-2017 Αρ. Αποφ.: 25/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ