Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Ω27ΔΩ9Μ-2ΧΚ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21258/15-05-2017 Αρ. Αποφ.: 35-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΗΓ7Ω9Μ-ΡΓΑ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21262/15-05-2017 Αρ. Αποφ.: 34-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6Π0ΛΩ9Μ-8ΓΨ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22178/19-05-2017 Αρ. Αποφ.: 33-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Ω4Σ6Ω9Μ-ΝΥΔ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21654/17-05-2017 Αρ. Αποφ.: 32-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΤΒΡΩ9Μ-Θ7Υ 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19102/02-05-2017 Αρ. Αποφ.: 30-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (τσίρκο)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΥΚΖΩ9Μ-Ξ17 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19725/04-05-2017 Αρ. Αποφ.: 29-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
28. Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΝΦΤΩ9Μ-ΦΗ4 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19599/04-05-2017 Αρ. Αποφ.: 28-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΤΛΓΩ9Μ-ΛΜΛ 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19982/08-05-2017 Αρ. Αποφ.: 27-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7Δ94Ω9Μ-ΠΩ5 28/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 16504/18-04-2017 Αρ. Αποφ.: 26/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΑΗΑΩ9Μ-05Δ 28/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17151/20-04-2017 Αρ. Αποφ.: 25/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει στο σώμα τo με αριθμό 13651/31-03-2017 έγγραφo του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σχετικά με την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. Με την 23/2017 απόφαση του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας, εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης καθώς και η συζήτηση του παρόντος θέματος, ως κατεπείγον διότι, θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.3463/8-6-2006(ΦΕΚ 114Α Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) για την ίδρυση και λειτουργία των κατα¬στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί¬ται προέγκριση ίδρυσης μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. Για τη χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, η διεύθυνση κατοικίας του και εφόσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση – δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθε¬σία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή -οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) β) Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. γ) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό¬ντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερι¬σμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγο¬ρεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα – πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ¬γίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατό¬πιν αίτησής – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαι¬ολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορή¬γησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Έλαβε γνώση της αίτησης και των δικαιολογητικών Είδε τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 2 & 3 του Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 Α – Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α  Για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν από τον: 1) Μιχαηλίδη Σάββα του Νικολάου, για προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής – Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος», το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 838 της Δ.Κ. Δράμας επί των οδών Αγ. Κωνσταντίνου 21 και Μιαούλη  Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της ανωτέρω προέγκρισης, σε περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατήγησης υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την έκδοση της άδειας του παραπάνω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες, ανάλογα με τη φύση του, επαγγέλματος, υπηρεσίες. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον κύριο Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΜΚΘΩ9Μ-ΓΒ0 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 13651/31-03-2017 Αρ. Αποφ.: 24-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΑΑΟΩ9Μ-Δ7Λ 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 13651/31-03-2017 Αρ. Αποφ.: 23-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΚΕ9Ω9Μ-ΒΛ3 11/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 13651/31-03-2017 Αρ. Αποφ.: 23-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΞΒΟΩ9Μ-1ΧΛ 30/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 12612/24-03-2017 Αρ. Αποφ.: 22/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017-Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 69ΛΕΩ9Μ-ΒΥ9 21/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 11056/14-03-2017 Αρ. Αποφ.: 19-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ