Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Ω2Ν1Ω9Μ-5Λ4 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38183/01-09-2017 Αρ. Αποφ.: 77-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7Φ02Ω9Μ-Ε6Κ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39562/07-09-2017 Αρ. Αποφ.: 66-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 78Κ5Ω9Μ-ΧΥΟ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 65-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7Τ9ΨΩ9Μ-1ΒΑ 09/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33174/31-07-2017 Αρ. Αποφ.: 56/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΝΩΛΩ9Μ-ΘΡΕ 09/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33147/31-07-2017 Αρ. Αποφ.: 56/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΖΠ1Ω9Μ-5ΘΝ 08/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 31721/20-07-2017 Αρ. Αποφ.: 57/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΨ6ΧΩ9Μ-ΝΓΘ 08/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 31721/20-07-2017 Αρ. Αποφ.: 57/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΞΚΟΩ9Μ-563 08/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33425/02-08-2017 Αρ. Αποφ.: 48/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προτάσεις για απαγόρευση καυσοξύλευσης
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΞ3ΑΩ9Μ-ΧΞ6 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 27573/22-06-2017 Αρ. Αποφ.: 47-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΨΖΔΩ9Μ-ΥΥΕ 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 27177/20-06-2017 Αρ. Αποφ.: 46-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΗΕΙΩ9Μ-Χ6Π 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29468/04-07-2017 Αρ. Αποφ.: 45-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΙΜΥΩ9Μ-ΕΨΖ 08/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 22536/23-05-2017 Αρ. Αποφ.: 41-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΣΞΕΩ9Μ-ΡΣΩ 08/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 25218/07-06-2017 Αρ. Αποφ.: 39-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Ω27ΔΩ9Μ-2ΧΚ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21258/15-05-2017 Αρ. Αποφ.: 35-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΗΓ7Ω9Μ-ΡΓΑ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21262/15-05-2017 Αρ. Αποφ.: 34-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ