Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΩΒΗΩ9Μ-Κ5Κ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49239/09-11-2017 Αρ. Αποφ.: 91/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΑΚ1Ω9Μ-ΠΤΗ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 50163/15-11-2017 Αρ. Αποφ.: 90/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΧΘΤΩ9Μ-ΘΕ0 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 44101/09-10-2017 Αρ. Αποφ.: 88-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 62ΑΧΩ9Μ-1ΝΔ 12/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 87-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6Ψ2ΘΩ9Μ-03Ε 06/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 42901/29-09-2017 Αρ. Αποφ.: 78-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΨΩΡΩΩ9Μ-ΔΤΛ 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 40345/13-09-2017 Αρ. Αποφ.: 86-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της 56/2017 απόφασης της ΔΚ Δράμας με θέμα «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6Μ0ΓΩ9Μ-ΖΙ1 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 42714/27-09-2017 Αρ. Αποφ.: 79-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΚΣΚΩ9Μ-ΙΛΦ 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 42901/29-09-2017 Αρ. Αποφ.: 78-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Ω2Ν1Ω9Μ-5Λ4 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38183/01-09-2017 Αρ. Αποφ.: 77-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7Φ02Ω9Μ-Ε6Κ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39562/07-09-2017 Αρ. Αποφ.: 66-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 78Κ5Ω9Μ-ΧΥΟ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 65-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7Τ9ΨΩ9Μ-1ΒΑ 09/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33174/31-07-2017 Αρ. Αποφ.: 56/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 6ΝΩΛΩ9Μ-ΘΡΕ 09/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33147/31-07-2017 Αρ. Αποφ.: 56/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: 7ΖΠ1Ω9Μ-5ΘΝ 08/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 31721/20-07-2017 Αρ. Αποφ.: 57/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: ΩΨ6ΧΩ9Μ-ΝΓΘ 08/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 31721/20-07-2017 Αρ. Αποφ.: 57/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ