Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση διενέργειας προμηθειών (Λειτουργικές Δαπάνες & Επενδύσεις) οικ έτους 2017
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 65Ε4Ω9Μ-7ΟΥ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 2020/19-01-2017 Αρ. Αποφ.: 23-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη Επίτιμου Δημότη Χατζηαναστασίου Τάσου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 62ΞΑΩ9Μ-605 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19335/3-5-17 Αρ. Αποφ.: 242-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ανακήρυξη Επίτιμου Δημότη Χατζηαναστασίου Τάσου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΝΘΥΩ9Μ-ΒΜΑ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19335/3-5-17 Αρ. Αποφ.: 242-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ανακήρυξη Επίτιμου Δημότη Χατζηαναστασίου Τάσου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 78Χ9Ω9Μ-ΠΒΔ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19335/3-5-17 Αρ. Αποφ.: 242-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Έγκριση της 26/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον πρόεδρο αυτού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚ8ΛΩ9Μ-2ΩΜ 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 14620/06-04-2017 Αρ. Αποφ.: 236-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη Επίτιμου Δημότη Χατζηαναστασίου Τάσου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΧΩΡΩ9Μ-ΞΘ6 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19335/03-05-2017 Αρ. Αποφ.: 242-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Έγκριση της 26/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον πρόεδρο αυτού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 60ΖΞΩ9Μ-ΙΡ8 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 798/05-04-2017 Αρ. Αποφ.: 236-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση σχετικά με την οριστική παραλαβή της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη τοπικής κοινότητας Μυλοποτάμου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 74ΠΒΩ9Μ-8Φ2 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 52060/18-11-2015 Αρ. Αποφ.: 626/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση σχετικά με την οριστική παραλαβή της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη οικισμού Ξηροποτάμου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω16ΩΩ9Μ-2ΗΜ 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 52061/18-11-2015 Αρ. Αποφ.: 625/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΧΔΔΩ9Μ-ΠΒΙ 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 16716/20-04-2017 Αρ. Αποφ.: 240/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων, ενός τακτικού με τον αναπληρωτή του, στην εκάστοτε επιτροπή παραλαβής έργων, του άρθρου του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, για χρονικό διάστημα από 06-03-2017 έως 31-08-2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΜ6ΖΩ9Μ-ΕΔΝ 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 13626/30-03-2017 Αρ. Αποφ.: 239/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 21/2017 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με τη διατύπωση γνώμης , για τη χορήγηση άδειας ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΠ9ΩΩ9Μ-ΕΨΝ 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 13598/30-03-2017 Αρ. Αποφ.: 238/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 27/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του ΔΣ αυτού, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΦΤΧΩ9Μ-ΘΗΓ 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 799/05-04-2017 Αρ. Αποφ.: 237/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 26/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον πρόεδρο αυτού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 73Θ8Ω9Μ-9ΒΡ 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 798/05-04-2017 Αρ. Αποφ.: 236/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Εθν. Αμύνης 59 στη Δράμα-Κουνατιάδου Δέσποινα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΗ9ΑΩ9Μ-Μ56 10/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 16750/19-04-2017 Αρ. Αποφ.: 235/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ