Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών κοινωφελούς εργασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ4ΘΗΩ9Μ-ΝΞ4 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 8785/21-03-2018 Αρ. Αποφ.: 113/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή πλήρους σίτισης μεσημβρινού γεύματος των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Δράμας, για το σχολικό έτος 2018-2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚΓΡΩ9Μ-2Φ5 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 8108/15-03-2018 Αρ. Αποφ.: 141/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση – Επέκταση της 272/2016 ΑΔΣ με θέμα «Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ Επικουρικών Ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω8ΥΑΩ9Μ-1ΧΗ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 115-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Πλύση και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων», προεκτιμώμενης δαπάνης : 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΝ9ΦΩ9Μ-ΠΡΔ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6095/01-03-2018 Αρ. Αποφ.: 133-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ2Δ3Ω9Μ-ΣΞ5 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6101/01-03-2018 Αρ. Αποφ.: 132-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού πλειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού με φανερή προφορική προσφορά για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.). β) Oρισμός της «Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» η οποία θα εκτιμήσει τα εκποιούμενα κινητά πράγματα που θα αποτελείται από δύο (2) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, του ενός (1) οριζόμενου ως Προέδρου, μετά των αναπληρωματικών αυτών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΕΣΦΩ9Μ-ΜΩΗ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 4957/16-02-2018 Αρ. Αποφ.: 131-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Δράμας συνολικής δαπάνης 67.048,12 € (του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου). 2. Ορισμός του Δήμαρχου Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκου ως νομίμου εκπρόσωπου του Δήμου για την υπογραφή της σύμβασης. 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δράμας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΩΩΜΩ9Μ-Ω2Δ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5987/28-02-2018 Αρ. Αποφ.: 130-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α) Έγκριση του σχεδίου της σύμβασης < β) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Δράμας που θα αποτελούν τα μέλη του Δήμου Δράμας στο Όργανο Παρακολούθησης Εφαρμογής των Όρων της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 του σχεδίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΒ9ΩΩ9Μ-ΤΡΜ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5875/28-02-2018 Αρ. Αποφ.: 129-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α) ‘Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ α) Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΠΔΔ), β) ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και γ) του Δήμου Δράμας για την «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δράμας στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία» για το έτος 2018. β) Ορισμός του εκπροσώπου του Δήμου Δράμας με τον αναπληρωματικό του στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ0ΚΕΩ9Μ-ΘΦΚ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 4932/16-02-2018 Αρ. Αποφ.: 128-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, χρονικής διάρκειας ως εννέα μήνες, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Νεότητας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Μ3ΣΩ9Μ-8ΘΜ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6278/02-03-2018 Αρ. Αποφ.: 127-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 4/2018 απόφασης τη ΔΕΠ, σχετικά με την Α΄ κατανομή δόσης των ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΛΣΟΩ9Μ-ΥΡΟ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5691/26-02-2018 Αρ. Αποφ.: 126-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τροποποίησης σύμβασης υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω058Ω9Μ-ΙΝΠ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5964/28-02-2018 Αρ. Αποφ.: 125-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 21/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών , Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΒΗΚΩ9Μ-Σ3Υ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5889/28-02-2018 Αρ. Αποφ.: 124-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 28/2018 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, περί ορισμού ελεγκτών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων της ΔΕΚΠΟΤΑ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΡΧΛΩ9Μ-611 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5751/27-02-2018 Αρ. Αποφ.: 121-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 30/2018 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΩΥΒΩ9Μ-ΠΚΗ 27/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7742/13-03-2018 Αρ. Αποφ.: 120-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ