Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Καθαριότητα δημοτικών κτιρίων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 78Ψ5Ω9Μ-ΦΥΦ 24/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 46405 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εντεταλμένων Συμβούλων Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΣ1Ω9Μ-ΟΦΖ 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 42687 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω14ΑΩ9Μ-ΑΛΡ 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 42686 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ_ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΔΠΩ9Μ-4ΣΔ 17/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35309 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω85ΜΩ9Μ-ΤΥΚ 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29904 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΔ5Ω9Μ-ΔΤ0 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29903 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Αντιδημάρχων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΤ8Ω9Μ-ΘΨΣ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9877 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων επιτροπής διαβούλευσης έτους 2017
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΔ6Ω9Μ-ΦΞ8 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6004 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες ταχυμεταφορών του Δήμου μας έτους 2017
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΜ5Ω9Μ-57Ω 31/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3986 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 73Η6Ω9Μ-ΨΗ6 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3520 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης ενός (1) ανελκυστήρα του Παλαιού Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Πλ. Ελευθερίας.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΡΟΩ9Μ-7ΟΖ 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3521 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΛΩΩ9Μ-312 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3518 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62Ζ7Ω9Μ-ΩΑΛ 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3522 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας Δήμου Δράμας – προσδιορισμός υπερωριακής εργασίας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5Ψ2Ω9Μ-ΧΛ5 24/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2781 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΣΛΩ9Μ-Χ5Θ 24/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2780 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ