Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ_ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΔΠΩ9Μ-4ΣΔ 17/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35309 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω85ΜΩ9Μ-ΤΥΚ 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29904 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΔ5Ω9Μ-ΔΤ0 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29903 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Αντιδημάρχων
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΤ8Ω9Μ-ΘΨΣ 07/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9877 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων επιτροπής διαβούλευσης έτους 2017
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΔ6Ω9Μ-ΦΞ8 13/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 6004 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες ταχυμεταφορών του Δήμου μας έτους 2017
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΜ5Ω9Μ-57Ω 31/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3986 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 73Η6Ω9Μ-ΨΗ6 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3520 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης ενός (1) ανελκυστήρα του Παλαιού Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Πλ. Ελευθερίας.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΡΟΩ9Μ-7ΟΖ 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3521 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΛΩΩ9Μ-312 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3518 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62Ζ7Ω9Μ-ΩΑΛ 26/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3522 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας και Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας Δήμου Δράμας – προσδιορισμός υπερωριακής εργασίας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5Ψ2Ω9Μ-ΧΛ5 24/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2781 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΣΛΩ9Μ-Χ5Θ 24/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2780 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Δράμας Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕ3ΑΩ9Μ-ΘΓΘ 24/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2779 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση της 554/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης περί σύναψης και έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δράμας στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία» προϋπολογισμού 487.669,00 € μεταξύ α) Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΠΔΔ), β) ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και γ) του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΗΛΖΩ9Μ-ΓΜΧ 19/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 51368/13-12-2016 Αρ. Αποφ.: 674/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της 554/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης περί σύναψης και έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δράμας στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία» προϋπολογισμού 487.669,00 € μεταξύ α) Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΠΔΔ), β) ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και γ) του Δήμου Δράμας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 736ΕΩ9Μ-033 19/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 51368/13-12-2016 Αρ. Αποφ.: 674/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ