Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Τ8ΚΩ9Μ-818 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.138.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤ2ΛΩ9Μ-38Π 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.151.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματικά επιδόματα επικουρικών ιατρων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΛΞΩ9Μ-ΒΡΟ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.150.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω0ΣΟΩ9Μ-ΒΡΘ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.149.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός παράνομων χώρων απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΟΖΩ9Μ-ΙΕΝ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.148.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαχειριστική μελέτη πάρκου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΓΓΩ9Μ-ΒΥΘ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.147.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη τεχνικού ελέγχου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧ65Ω9Μ-ΡΑΘ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.146.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΝΚΩ9Μ-Μ0Ζ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.145.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΑΜΩ9Μ-ΘΤΤ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.144.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒΧΜΩ9Μ-Η11 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.143.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ζ7ΘΩ9Μ-8ΔΤ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.142.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή τέλους ταφής στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9ΖΚΩ9Μ-Ο6Τ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.141.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές ασκουμένων σπουδαστών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΔ5Ω9Μ-Κ8Π 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.140.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΕΖΩ9Μ-ΕΨΩ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.139.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΖ8Ω9Μ-1ΓΟ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.137.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ