Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΤΟΩ9Μ-ΔΩ6 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1162.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙΩ8Ω9Μ-ΔΩΓ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1163.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒΛ9Ω9Μ-Ι0Ζ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1156.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω6ΩΦΩ9Μ-Θ6Κ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1169.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ607Ω9Μ-ΤΗΘ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1168.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8Κ6Ω9Μ-Θ5Α 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1167.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1Φ7Ω9Μ-ΗΛΩ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1166.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62ΔΚΩ9Μ-ΥΨ7 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1164.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΨΒΩ9Μ-2ΜΖ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1019.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 7/6/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔ1ΗΩ9Μ-Θ19 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1155.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση ενταγμένης δράσης του έργου με τίτλο »Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» και ακρωνύμιο »LYSIS»», προϋπολογισμού 55.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Α4ΓΩ9Μ-ΞΘ3 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16749 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΨΒΩ9Μ-ΞΙΧ 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1036.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΚΑΙ ΑΝΔΡ. ΤΑΚΤ. ΥΠ.Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ω2ΓΩ9Μ-Ψ3Ι 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1122.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΚΑΙ ΑΝΔΡ. ΤΑΚΤ. ΥΠ.Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΓΗΩ9Μ-1Υ5 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1123.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡ. ΤΑΚΤ. ΥΠ.Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΤΟ2Ω9Μ-ΘΩ2 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1124.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ