Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 617ΔΩ9Μ-ΦΒ1 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.254.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΘΞΜΩ9Μ-ΞΙΨ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1450.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Γ75Ω9Μ-Τ3Χ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1454.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Τ87Ω9Μ-21Λ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1474 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΤ1Ω9Μ-7ΓΣ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1473 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΥΣ2Ω9Μ-ΦΔΔ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1472 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΙΟΣ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΗΠΗΩ9Μ-ΒΝΔ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1480.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΨ3ΛΩ9Μ-ΧΘΨ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1467.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ92Ω9Μ-7ΨΥ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1471 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΦΕΩ9Μ-Λ1Ψ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1468.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΗ9Ω9Μ-ΜΙ7 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1469.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ5ΜΩ9Μ-Ι71 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1470 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 10/4/2017 – 28/04/2017 (6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΔΡΩ9Μ-ΧΙΕ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1455.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/06/2017 ΕΩΣ 30/06/2017 (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΔΝΩ9Μ-Τ27 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1483.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΏΝ 19/7/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Η4ΗΩ9Μ-ΝΟ1 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1476.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ