Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ-ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΗ0Ω9Μ-Χ9Τ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2493.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΘΝΕΩ9Μ-Ψ90 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2488.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ -ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒΔ0Ω9Μ-3Ρ8 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2483.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. 425 ΓΙΑ ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΑΨΩ9Μ-ΚΝΔ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2529.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 424 ΤΙΜΟΛ. ΓΙΑ ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΔΛΖΩ9Μ-ΖΤ5 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2530.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 422 ΓΙΑ ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ MHNA ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΨΒΛΩ9Μ-466 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2527.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΤΞΖΩ9Μ-ΦΨΛ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2492.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7Τ7Ω9Μ-ΗΒΩ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1210.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΞΧΖΩ9Μ-ΦΔΔ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1209.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠΙΓΩ9Μ-Ξ8Ψ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1208.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΟΖΩ9Μ-ΔΒ0 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1207.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομα Δήμου Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΑΥ6Ω9Μ-Κ74 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1206.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιπλα – σκεύη
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 717ΦΩ9Μ-ΖΝ6 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1205.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή προκαταβολής 10% και Α Φάσης για την μεταβίβαση πίστωσης σε εφαρμ προγραμ σύμβ με Ε.Μ.Π με αντικείμ»Ερευνα του εφικτού ανάπτυξης αποτελεσματικών πολιτικών κινητοποιήσης αστικ.κοινωνιών απέναντι στις σημερινές προκλήσεις ποιότητας ζωής&περ/ντος.Ερ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΥΡΡΩ9Μ-Φ9Α 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.417.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2017 Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω0Χ9Ω9Μ-ΧΝΚ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Α.419.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ