Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΞΤΞΩ9Μ-0ΘΝ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2011.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟ1ΟΩ9Μ-ΝΕΓ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω83ΩΩ9Μ-43Τ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ » ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΑ0Ω9Μ-908 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2008.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΑΠΌ 9/8/2017 – 8/9/2017)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΚΔ1Ω9Μ-176 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2019.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 657ΤΩ9Μ-2ΤΑ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΣΟΩ9Μ-Ε99 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2024.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΜΔΩ9Μ-0ΔΑ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 2025 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ3ΕΩ9Μ-ΑΙΕ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2018.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62ΛΞΩ9Μ-ΕΡΚ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 73ΨΡΩ9Μ-7ΤΤ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ ΙΔΑΧ Α ΄15/ΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒ84Ω9Μ-6ΥΘ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1988 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ ΙΔΑΧ Α ΄15/ΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚ6ΔΩ9Μ-Δ78 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1989 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ ΙΔΑΧ Α ΄15/ΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΜΡΩ9Μ-0Η7 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1990 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ ΙΔΑΧ Α ΄15/ΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Μ6ΓΩ9Μ-ΥΧΟ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1992 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ