Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Παιδικών Σταθμών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗΩ2Ω9Μ-Β5Φ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.618.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΠΟ 13/02/2018 – 28/02/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω17ΤΩ9Μ-ΙΨΠ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.722.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΠΟ 13/02/2018 – 28/02/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΥΜΥΩ9Μ-23Μ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.723.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 12/02/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠΝΔΩ9Μ-ΛΤΖ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.715.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΠΟ 13/02/2018 ΕΩΣ 28/02/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒΛΙΩ9Μ-Η0Ω 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.725.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 1/2/2018-12/2/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΦ2Ω9Μ-ΜΔΠ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.714.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 20/4/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΣΖΩ9Μ-58Ε 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.719.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΘ5Ω9Μ-ΓΔΡ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.720.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΕΧΡΙ 12/2/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1Χ2Ω9Μ-ΕΙΑ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.717.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ MHNA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 12/2/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓ2ΨΩ9Μ-ΜΓΚ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.716.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ MHNA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 12/2 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ο7ΣΩ9Μ-167 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.713.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ MHNA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ 12/2/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω34ΒΩ9Μ-ΛΙΥ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.718.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ MHNA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΑΠΟ 13/2 2018 ΕΩΣ 28/02/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω07ΨΩ9Μ-ΑΙΤ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.721.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΟΙ 13/2/2018 ΜΕΧΡΙ 28/02/2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΤΠΩ9Μ-3ΝΟ 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.724.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΖΗΩ9Μ-ΞΛΝ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.710.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ