Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΒΤΚΩ9Μ-Ξ0Μ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4364 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ω4ΖΘΩ9Μ-3Ψ9 06/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3674 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΘΩΕΩ9Μ-7ΤΙ 17/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 1474 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΛΤΣΩ9Μ-ΠΧ5 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54940 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 7ΧΑ2Ω9Μ-ΜΓΔ 15/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54548 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6415Ω9Μ-5ΥΚ 13/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54660 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΖΕ9Ω9Μ-Κ5Ν 13/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49495 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 7ΥΖ7Ω9Μ-ΦΦΟ 10/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49006 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ω788Ω9Μ-ΚΔΓ 09/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 48571 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 7ΞΤ7Ω9Μ-Β7Ν 26/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 46766 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΞΧ0Ω9Μ-01Φ 09/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43872 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΡΞ6Ω9Μ-ΓΡΨ 09/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43347 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 78ΕΗΩ9Μ-ΘΗΖ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41541 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
« Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας »
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΑΔΨΩ9Μ-ΝΩΕ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41600 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΘΣΖΩ9Μ-8ΩΓ 20/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41551 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ