Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 81-2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ7ΘΖΩ9Μ-5ΩΝ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1693/19-09-2017 ΣΧ. 1689/18-09-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 80/2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω1ΟΓΩ9Μ-Ο77 19/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1611/05-09-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 79/2017: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΓΦ6Ω9Μ-ΦΥΡ 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1576/2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6368Ω9Μ-ΩΒΧ 13/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1656/12-09-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 77/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 550/80 Ο.Α. (ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ –ΣΤΕΓ.ΧΩΡΩΝ- ΚΛΙΜ/ΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΕΚΘΩ9Μ-ΕΔΗ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1612/06-09-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ 557/1990 Ο.Α. (ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΦΖΗΩ9Μ-ΠΘΖ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1641/11-09-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 73/2017 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΓΜΕΩ9Μ-Ε5Φ 12/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1268/05-07-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 76/2017 – ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω2Μ3Ω9Μ-ΟΙ4 11/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1189/26-06-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 75/2017: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑΒΛΟΥ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΔΦ7Ω9Μ-ΠΥΤ 06/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1496/8-8-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 42/2015 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΑΒ0Ω9Μ-56Ε 06/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1613/06-09-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ( ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΥΣΨΩ9Μ-45Η 05/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1548/28-08-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 72/2017 – ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΗ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΚΓΤΩ9Μ-0ΒΥ 04/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1493/08-08-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 71/2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 549/87 ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Υ0ΧΩ9Μ-53Μ 01/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 1494/08-08-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 87/2013 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 87/2013 ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ, (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΑΡΧΙΤ. ΣΤΑΤΙΚΑ, Η-Μ), ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΝΙ2Ω9Μ-4ΙΙ 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 1480/07-08-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 541/2006 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 541/2006 ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 2 ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΦΖΒΩ9Μ-ΛΚΟ 29/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 1076/13-06-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ