Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΆΡΙΘΜ. 61/2016 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΤΧΦΩ9Μ-Μ2Ο 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 427/29-03-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ, ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΞΜΒΩ9Μ-ΩΤΥ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 436/30-03-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 242/2011 Ο.Α.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ9Μ5Ω9Μ-34Ε 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1495/8-8-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 460/2018: «ΚΟΠΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΑΩΥΩ9Μ-ΛΡΥ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 460 / 04-04-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 86/2011 Ο.Α.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΨΡΞΩ9Μ-ΧΜ8 10/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1490/8-8-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 22/2018 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 340/1992 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΒΚ2Ω9Μ-8Β9 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 444/02-04-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 21/2018-ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Κ7ΚΩ9Μ-ΟΓ2 30/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 378/21-3-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 126/2015
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω538Ω9Μ-Ψ5Υ 30/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 227/22-02-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΓΔΠΩ9Μ-ΡΙ9 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 415/28-03-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΥΔΔΩ9Μ-3ΡΥ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 388/23-03-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 63ΝΙΩ9Μ-ΒΔΩ 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 2194/14-12-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Ή ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ (ΙΑ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΕΨ8Ω9Μ-89Ω 28/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 370/20-03-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 31/2014 – «ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΠΥΛΩΤΗ, ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ», (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΑΛ6Ω9Μ-ΧΛΜ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 398/26-03-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Η΄ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Η΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Η΄ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΨΗΥΩ9Μ-ΗΣΞ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 315/12-3-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΙΡΜΩ9Μ-ΣΕΧ 26/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 337/15-03-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ