Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 89/2017- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΖΟΥΩ9Μ-ΘΥΥ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 1995/9-11-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 150/2016 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΙΓΩΩ9Μ-ΔΝΕ 21/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 1981/07-11-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 88/2017 – ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΟΦΙΤΑΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΟ Η.Χ. ΧΩΡΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ (ΧΑΜΗΛΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΑΡ.24,ΝΟΚ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΝΒΦΩ9Μ-ΡΛΟ 20/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 150510-08-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 506/1998 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ( Ο.Α.)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 72ΖΗΩ9Μ-ΚΜ1 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 1764/02-10-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 87/2017 – ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΕΑ0Ω9Μ-ΒΘΓ 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 1890/23-10-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 90/2016
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 69ΩΝΩ9Μ-19Φ 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 1989/09-11-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ) – ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 35/2009 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ,ΟΓΚΟΥ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΥΥΦΩ9Μ-Τ72 10/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 1469/28-07-2016 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 36/2009 Ο.Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ Ο.Ε. ΣΕ ΚΟΜΠΟΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ) ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΚΗΣ ΣΠΥΡΟΔΩΝ (ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ), ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΦΡΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕ ΚΑΪΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΟΨΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΥ40Ω9Μ-ΒΓΖ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 1895 / 23-10-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 243/2010 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 243/2010)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΖΑ5Ω9Μ-Μ0Λ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 1455/03-08-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 57/16 ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ »ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΑ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ WC & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ» ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ-ΔΟΜΗΣΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΣΕ9Ω9Μ-Θ67 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 1812/10-10-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 151/2006 Ο.Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΟΓΚΟΥ – ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 86/2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΦ5ΩΩ9Μ-ΡΚΓ 01/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 1950/01-11-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 85/30-10-2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΟΖ8Ω9Μ-Ι5Τ 30/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 1899/24-10-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ(ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΖΥΤΩ9Μ-ΤΡ7 26/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 1928/26-10-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 84/2017 ΑΝΑΤΟΛΟΥΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω0ΓΨΩ9Μ-904 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 1867/17-10-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 83-2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7343Ω9Μ-Θ8Ο 18/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 1293/10-07-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ