Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός και εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τη διαχείριση και λειτουργία ως υπεύθυνου λογαριασμών για τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων( Π.Δ.Ε.) στο Δήμο Δράμας
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΑΧΟΩ9Μ-ΞΚ9 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 30329 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μικροχωρίου και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω6ΠΟΩ9Μ-ΧΝ4 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29941 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Κ. Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΜΜΟΩ9Μ-ΧΑΚ 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29936 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Νικοτσάρας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΚΥ4Ω9Μ-ΒΞΗ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29411 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μυλοποτάμου και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΖΦΤΩ9Μ-5ΔΦ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 998 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΙΙΕΩ9Μ-ΖΦΡ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29408 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μακρυπλαϊου του Δήμου Δράμας και ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΟ4ΦΩ9Μ-ΤΙΡ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29409 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΔΚ Χωριστής του Δήμου Δράμας και την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7ΙΥΣΩ9Μ-5ΧΞ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29410 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Νικοτσάρα και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΟ9ΗΩ9Μ-ΕΣΓ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29410 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μοναστηρακίου και ανάθεση οικονομικής διαχείρησης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΒ19Ω9Μ-2ΔΦ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29412 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μαυροβάτου του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΕ70Ω9Μ-3ΣΜ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29413 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Λιβαδερού του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7Ξ9ΡΩ9Μ-7ΛΖ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29414 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Σκαλωτής του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 60ΦΠΩ9Μ-7ΔΧ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29415 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Καλλιφύτου του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΔΕΤΩ9Μ-ΡΘΙ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29416 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Συμβουλίου της ΤΚ Κουδουνίων του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΛΧΣΩ9Μ-4ΨΚ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29417 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ