Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εξουσιοδότηση υπογραφών και ανάθεση καθηκόντων του Δημάρχου Δράμασ για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7Α0ΔΩ9Μ-Η7Ο 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35529 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός και εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τη διαχείριση και λειτουργία ως υπεύθυνου λογαριασμών για τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων( Π.Δ.Ε.) στο Δήμο Δράμας
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΑΧΟΩ9Μ-ΞΚ9 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 30329 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μικροχωρίου και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω6ΠΟΩ9Μ-ΧΝ4 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29941 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Κ. Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΜΜΟΩ9Μ-ΧΑΚ 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29936 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Νικοτσάρας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΚΥ4Ω9Μ-ΒΞΗ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29411 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μυλοποτάμου και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΖΦΤΩ9Μ-5ΔΦ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 998 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΙΙΕΩ9Μ-ΖΦΡ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29408 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μακρυπλαϊου του Δήμου Δράμας και ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΟ4ΦΩ9Μ-ΤΙΡ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29409 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΔΚ Χωριστής του Δήμου Δράμας και την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7ΙΥΣΩ9Μ-5ΧΞ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29410 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Νικοτσάρα και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΟ9ΗΩ9Μ-ΕΣΓ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29410 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μοναστηρακίου και ανάθεση οικονομικής διαχείρησης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΒ19Ω9Μ-2ΔΦ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29412 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μαυροβάτου του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΕ70Ω9Μ-3ΣΜ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29413 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Λιβαδερού του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7Ξ9ΡΩ9Μ-7ΛΖ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29414 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Σκαλωτής του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 60ΦΠΩ9Μ-7ΔΧ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29415 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Καλλιφύτου του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΔΕΤΩ9Μ-ΡΘΙ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29416 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ