Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή Επανάληψη της 16585/534/07-06-2018 απόφασης Δημάρχου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Ψ10Ω9Μ-5Χ0 08/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16585 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜηΜΕΔ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΓ5ΠΩ9Μ-1ΑΨ 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16585 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω0Δ9Ω9Μ-Ι6Ξ 06/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16429/6-6-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 69ΘΡΩ9Μ-6ΝΟ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14808 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συγκρότηση ομάδας και ορισμός υπαλλήλων του Δήμου Δράμας ως μέλη της, για τον συντονισμό του έργου: «Υπηρεσίες διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για τη συμμόρφωσή του με τον ΕυρωπαΪκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 & παροχής υπηρεσιών DPO -εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων»
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΒΦ2Ω9Μ-Φ2Ρ 20/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 8579 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση αναπλήρωσης και εκχώρησης δικαιώματος υπογραφής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ω6Κ4Ω9Μ-Ν4Φ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 8262 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός κομίστρων παροχής υπηρεσιών συγκκοινωνιακού έργου αστικών γραμμών απο την «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΠΖΨΩ9Μ-ΧΝΨ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6909 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 616ΧΩ9Μ-ΨΜΝ 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6106/01-03-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ Μη.Μ.Ε.Δ.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 69ΤΗΩ9Μ-4ΥΠ 26/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2883 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών της πράξης με τίτλο Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark” με Κωδικό ΟΠΣ 5016074
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6ΗΘΑΩ9Μ-ΓΙΩ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 765/13 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών της πράξης με τίτλο Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS” με Κωδικό ΟΠΣ 5016103
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 66ΕΛΩ9Μ-ΛΦΓ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 764/14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ως ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (ΦΕΚ 1684/Β/16.05.2017)
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΓ15Ω9Μ-1Ο4 12/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54501 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανάθεση άσκησης καθηκόντων αναπλήρωσης του Δημάρχου Δράμας για ορισμένο χρονικό διάστημα σε Δημοτικό Σύμβουλο και εξουσιοδότησή του με το δικαίωμα υπογράφων.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΞΧΜΩ9Μ-ΧΓΖ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 48902 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης εξεδρών πάσης φύσεως εκδηλώσεων (παρελάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, διάφορες δράσεις κλπ)στα όρια του Δήμου Δράμας.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7ΞΣΠΩ9Μ-ΠΕΟ 30/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 45746 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Υπευθύνου για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της πρότασης της υπ’αριθμ. 152/Σ/2017 Έκθεσης Ελέγχου ου ΣΕΕΔΔ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 614ΞΩ9Μ-Σ5Ξ 17/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 45096 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ