Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Φ77Ω9Μ-ΙΓΧ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11028/17-04-2018 Αρ. Αποφ.: 82/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της ασκήσεως της αγωγής απόδοσης χρήσεως μισθίου – καταβολής αποζημιώσεως χρήσης του Δήμου Δράμας στρεφομένης κατά: 1) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ – ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ», εκ μέρους και για λογαριασμό του Δήμου Δράμας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΒ0Ω9Μ-Ω00 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11010/17-04-2018 Αρ. Αποφ.: 81/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΒΡΩ9Μ-ΦΕΖ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10851/16-04-2018 Αρ. Αποφ.: 79/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Eξωδικαστικός συμβιβασμός του Δήμου Δράμας με τον Κωνσταντίνο Στογιαννάκη του Δημητρίου».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΠΧΩ9Μ-Γ6Α 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10904/16-04-2018 Αρ. Αποφ.: 78/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ4ΚΩ9Μ-ΜΒΕ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10669/12-04-2018 Αρ. Αποφ.: 86/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝ4ΞΩ9Μ-ΦΧΣ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10965/16-04-2018 Αρ. Αποφ.: 80/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ2Λ9Ω9Μ-ΗΗΖ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10668/12-04-2018 Αρ. Αποφ.: 85/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΝΛΩ9Μ-Φ11 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 7701/13-03-2018 Αρ. Αποφ.: 71/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΓ7Ω9Μ-Γ64 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9611/29-03-2018 Αρ. Αποφ.: 75/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΨΚΩ9Μ-ΓΤΖ 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9589/29-03-2018 Αρ. Αποφ.: 74/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΡΨΩ9Μ-Β8Ο 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9586/29-03-2018 Αρ. Αποφ.: 72/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΘΔΩ9Μ-76Γ 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9585/29-03-2018 Αρ. Αποφ.: 73/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκρισης όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΞΠΩ9Μ-Α3Δ 04/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9765/30-03-2018 Αρ. Αποφ.: 68/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΤΟΩ9Μ-ΧΙΧ 04/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9610/29-03-2018 Αρ. Αποφ.: 77/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων διενέργειας ανοιχτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορική προσφορά για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) του Δήμου Δράμας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓΞΜΩ9Μ-ΑΓ8 04/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9579/29-03-2018 Αρ. Αποφ.: 76/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ