Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2017.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΒΣΩ9Μ-0ΑΒ 18/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 56414/29-12-2017 Αρ. Αποφ.: 335/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 656ΔΩ9Μ-767 17/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 1110/10-01-2018 Αρ. Αποφ.: 10/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 52 του Ν. 4483/31-07-2017 της εταιρείας ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Σ. – ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Μ. Ο.Ε..
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΠΣΩ9Μ-ΨΓ2 17/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 1041/10-01-2018 Αρ. Αποφ.: 8/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 52 του Ν. 4483/31-07-2017 της Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΟΤΩ9Μ-61Β 17/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 1040/10-11-2018 Αρ. Αποφ.: 7/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Χ5ΔΩ9Μ-Ο4Δ 17/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 770/08-01-2018 Αρ. Αποφ.: 9/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσ-φορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΓΝΩ9Μ-Μ52 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 998/2018 Αρ. Αποφ.: 4/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών για το έτος 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΔΣΩ9Μ-8ΡΓ 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 538/04-01-2018 Αρ. Αποφ.: 3/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΑΩΩ9Μ-7ΔΨ 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 333/03-01-2018 Αρ. Αποφ.: 2/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Συντήρηση κήπων πάρκων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 75ΝΞΩ9Μ-ΒΨΛ 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 1428/12-01-2018 Αρ. Αποφ.: 1/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜ3ΗΩ9Μ-ΒΗ1 02/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 55894/21-12-2017 Αρ. Αποφ.: 331/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΝΛΩ9Μ-7ΓΘ 02/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 55860/21-12-2017 Αρ. Αποφ.: 330/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Υ54Ω9Μ-ΛΕ7 02/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 56035/22-12-2017 Αρ. Αποφ.: 333/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΙΚΒΩ9Μ-3ΔΓ 02/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 56020/22-12-2017 Αρ. Αποφ.: 332/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Υ3ΝΩ9Μ-ΓΥΑ 02/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 55593/19-12-2017 Αρ. Αποφ.: 326/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΣΧΩ9Μ-7Ψ6 02/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 56414../29-12-2017 Αρ. Αποφ.: 334/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ