Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάκληση της αριθμ. 281/2016 απόφασης περί “ Κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του Κινηματοθέατρου “ΟΛΥΜΠΙΑ” επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 118 στην Δράμα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΛΞΩ9Μ-ΘΘΙ 14/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28693/28-06-2017 Αρ. Αποφ.: 146/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθμό 91,536,628 και 1103 σχολικού κλήρου 7ου Δημοτικού Σχολείου στο Προάστειο Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Υ08Ω9Μ-ΣΤ7 13/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29580/05-07-2017 Αρ. Αποφ.: 142/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απευθείας ανάθεσης μικρού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ» και απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 30.7326.100.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΞΠΠΩ9Μ-2Γ3 13/07/2017 Αρ. Πρωτ.: -2177/20-01-201/7- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων εκμίσθωσης του κυλικείου του νέου Δημαρχείου Δράμας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΦΟΩ9Μ-6ΘΣ 12/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29579/05-07-2017 Αρ. Αποφ.: 141/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο69Ω9Μ-ΧΙΣ 12/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29348/04-07-2017 Αρ. Αποφ.: 152/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Θ7ΘΩ9Μ-Ξ3Λ 12/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29194/03-07-2017 Αρ. Αποφ.: 151/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του δια-γωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρο-νέρου, του Δήμου Δράμας και κατακύρωση του διαγωνισμού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΘΖ5Ω9Μ-ΒΦΑ 12/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29491/04-07-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυ-ρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» και κατακύρωση του διαγωνισμού.»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω8ΓΩ9Μ-ΙΙΔ 12/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28666/28-06-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Η3ΔΩ9Μ-ΗΩΕ 12/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 30165/10-07-2017 Αρ. Αποφ.: 144/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: « ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΖΖΩ9Μ-3Χ7 12/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 30136/10-07-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66Λ2Ω9Μ-Ψ73 12/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29438/04-07-2017 Αρ. Αποφ.: 156/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠ08Ω9Μ-ΖΥΦ 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29487/04-07-2017 Αρ. Αποφ.: 155/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΤΟΗΩ9Μ-ΙΚΒ 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29442/04-07-2017 Αρ. Αποφ.: 154/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 8ου ΚΑΙ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Γ1ΟΩ9Μ-ΖΣΧ 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28819/29-06-2017 Αρ. Αποφ.: 148/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΝΡΜΩ9Μ-7ΩΜ 11/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 28464/27-06-2017 Αρ. Αποφ.: 147/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ