Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΖΔΩ9Μ-6ΗΟ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19478/04-05-2017 Αρ. Αποφ.: 91/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΡΟΩ9Μ-6ΡΥ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21447/16-05-2017 Αρ. Αποφ.: 90/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΦΠΩ9Μ-ΝΡΝ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 20756/11-05-2017 Αρ. Αποφ.: 87/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» και ψήφιση πίστωσης με ΚΑ 35.6262.22
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟΤΘΩ9Μ-ΩΥΝ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21297/15-05-2017 Αρ. Αποφ.: 89/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας» και ψήφιση πίστωσης με ΚΑ 35.6262.23
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΚΛΩ9Μ-ΖΗ8 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21296/15-05-2017 Αρ. Αποφ.: 88/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΝΘΑΩ9Μ-ΡΙΨ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 20352/09-05-2017 Αρ. Αποφ.: 95/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ KΑΛΛΙΦΥΤΟΥ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ48ΕΩ9Μ-ΞΜ9 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 20672/10-05-2017 Αρ. Αποφ.: 94/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Νέα έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ KOΥΔΟΥΝΙΩΝ και ακύρωση της 82/2017 απόφασης της Ο.Ε.».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΛ9Ω9Μ-Ζ2Μ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 20624/10-05-2017 Αρ. Αποφ.: 93/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω912Ω9Μ-ΗΜΦ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 20322/09-05-2017 Αρ. Αποφ.: 92/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθμό 61 και 218 σχολικού κλήρου αγροκτήματος Αρκαδικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΓΒ5Ω9Μ-ΩΝΗ 04/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 18012/25-04-2017 Αρ. Αποφ.: 83/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΟ7Ω9Μ-ΔΒΓ 04/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 17912/25-04-20017 Αρ. Αποφ.: 86/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨ90Ω9Μ-Σ3Ψ 04/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 17912/25-04-2017 Αρ. Αποφ.: 85/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας »Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ανά κατηγορία εργασίας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΞΡ4Ω9Μ-61Ε 04/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 16807/19-04-2017 Αρ. Αποφ.: 81/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ » προϋπολογισμού 124.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και κατακύρωση του διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜ1ΚΩ9Μ-5ΡΜ 04/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 16280/18-04-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ- ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα για την « Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού ( τύρφη ), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΜΒΩ9Μ-9ΛΙ 04/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 18932/28-04-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ