Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκρισης όρων διακήρυξης του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και της 4/2017 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για την εργασία «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΧΝΩ9Μ-4ΑΕ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40729/15-09-2017 Αρ. Αποφ.: 216/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων εκμίσθωσης του του κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Δράμας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΜΣΩ9Μ-ΘΦΧ 20/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38681/05-09-2017 Αρ. Αποφ.: 218/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και της 5/2017 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΝΖΩ9Μ-ΠΜΒ 20/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40715/15-09-2017 Αρ. Αποφ.: 217/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α)Έγκριση όρων διακήρυξης του συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και της 4/2017 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για την εργασία «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας» β) Προεκτιμόμενης δαπάνης 74.275,82 € (του Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένου)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΙΛΩ9Μ-Ε2Γ 19/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40729/15-09-2017 Αρ. Αποφ.: 216/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων δημοπράτησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας (με το Δήμο Δράμας ως Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΖ7Ω9Μ-ΡΑ6 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39643/08-09-2017 Αρ. Αποφ.: 222/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων εκμίσθωσης του του κυλικείου του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δ. Κραχτίδη .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΥΔΩ9Μ-ΜΓΓ 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38682/05-09-2017 Αρ. Αποφ.: 219/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Ι94Ω9Μ-ΤΡΞ 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40182/12-09-2017 Αρ. Αποφ.: 225/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Τ69Ω9Μ-Ψ7Η 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40181/12-09-2017 Αρ. Αποφ.: 224/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του διαγωνισμού του έργου:« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΙΣΩ9Μ-ΞΛΡ 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39990/12-09-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΛΑΩ9Μ-9ΚΞ 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39644/08-09-2017 Αρ. Αποφ.: 221/20017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡ3ΟΩ9Μ-71Κ 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 39644/08-09-2017 Αρ. Αποφ.: 221/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νo 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Μ40Ω9Μ-Σ02 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38666/05-09-2017 Αρ. Αποφ.: 220/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΑ4Ω9Μ-6ΤΔ 18/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 40137/12-09-2017 Αρ. Αποφ.: 215/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΤΙΩ9Μ-Ζ2Ξ 11/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 37222/28-08-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και εγκατάστα-ση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας» και ψήφιση πίστωσης»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΜΖΩ9Μ-ΟΡΘ 07/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38018/31-08-2017 Αρ. Αποφ.: 197/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ