Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση απευθείας ανάθεσης μικρού έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» και απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 30.7326.38.»,
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΛ0Ω9Μ-ΓΘΝ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49086/08-11-2017 Αρ. Αποφ.: 275/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7589Ω9Μ-4ΦΚ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 48750/06-11-2017 Αρ. Αποφ.: 274/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω34ΡΩ9Μ-4ΔΨ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49236/09-11-2017 Αρ. Αποφ.: 277/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΣΞΩ9Μ-ΔΗΥ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49263/09-11-2017 Αρ. Αποφ.: 279/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 164.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ12Ω9Μ-5Β9 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49281/09-11-2017 Αρ. Αποφ.: 280/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του Κυλικείου του Νέου Δημαρχείου Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΚΛΩ9Μ-3ΡΝ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 48740/06-11-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των πρακτικών Νο 1, και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2017 – Απρίλιος 2018» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΦΚΩ9Μ-3Θ4 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 48172/01-11-2017 Αρ. Αποφ.: 270/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατακύρωση πρακτικών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγω-νισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για το έτος 2018.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ1ΠΩ9Μ-4ΕΦ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49950/14-11-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕ45Ω9Μ-Φ0Ζ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49264/09-11-2017 Αρ. Αποφ.: 281/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2018» και κατακύρωση του διαγωνισμού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5ΑΜΩ9Μ-5ΩΜ 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49034/08-11-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΡΓΩ9Μ-063 02/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 47413/30-10-2017 Αρ. Αποφ.: 259/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Ξ8Ω9Μ-ΙΞΠ 01/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 47400/30-10-2017 Αρ. Αποφ.: 258/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΜΘΩ9Μ-0ΔΕ 01/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 46935/20-10-2017 Αρ. Αποφ.: 267/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & λογισμικών (software)» και ψήφιση πίστωσης »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΑ8Ω9Μ-7ΩΞ 01/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 46169/20-10-2017 Αρ. Αποφ.: 264/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6279Ω9Μ-841 01/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 45978/19-10-2017 Αρ. Αποφ.: 263/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ