Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΣΤΩ9Μ-3Χ7 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15737/31-05-2018 Αρ. Αποφ.: 138/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔ2ΩΩ9Μ-ΔΜΞ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15857/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 134/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΘΦΩ9Μ-ΨΥΗ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15845/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 130/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟ9ΚΩ9Μ-2ΟΑ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15856/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 133/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΤΧΩ9Μ-8Σ6 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15855/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 132/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφασης Ο.Ε. και ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΖΓΝΩ9Μ-30Η 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15873/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 137/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7ΦΗΩ9Μ-ΧΒΤ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15874/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 135/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 330/2017 απόφασης Ο.Ε. περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΖΓΡΩ9Μ-ΒΟΖ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15871/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 136/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕ5ΠΩ9Μ-ΨΚΜ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15855/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 132/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6678Ω9Μ-5ΨΙ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15853/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 131/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΩ6Ω9Μ-4ΟΝ 01/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15845./01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 129/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτη-σης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την υλοποίηση ενταγμένης δράσης του έργου με τίτλο »Joint actions for the development and implement-tation of new technologies for the optimal management of water resour-ces in the urban environment» και ακρωνύμιο »LYSIS»» και ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 69.7341.002.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΤΗΩ9Μ-ΛΛΖ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15153/24-05-2018 Αρ. Αποφ.: 112/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαδικασίας υπηρεσιών και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για εκτέ-λεση «Υπηρεσιών διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων», ψήφιση πίστωσης και ορισμό συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙ0ΤΩ9Μ-ΛΧΕ 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14868/22-05-2018 Αρ. Αποφ.: 111/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης, ψήφιση πίστωσης και Α.Α.Υ. του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΜΑΩ9Μ-Υ1Β 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15043/23-05-2018 Αρ. Αποφ.: 110/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρoνικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών » ( πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣ5ΞΩ9Μ-0Α3 29/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13820/14-05-2018 Αρ. Αποφ.: 117/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ