Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω2ΣΑΟΛ1Ε-2Ν3 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2443 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
OΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΞΔΑΟΛ1Ε-3Ξ5 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2440 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
καθορισμός υπερωριακής εργασίας
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 7ΙΝΕΟΛ1Ε-ΟΥ2 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2438 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΖΖΦΟΛ1Ε-ΖΗ8 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2431 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
AMOIBH ΔΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 7ΝΚΛΟΛ1Ε-ΛΡΩ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2424 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 660ΙΟΛ1Ε-Υ6Υ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2423 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 70ΑΟΟΛ1Ε-Λ5Θ 17/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2397 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΔ4ΧΟΛ1Ε-1ΣΩ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2420 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω4ΖΧΟΛ1Ε-ΗΑΟ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 350 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΤ73ΟΛ1Ε-ΝΨ4 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2416 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της προμήθειας γραφικής ύλης στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΛΩΔΟΛ1Ε-ΑΘ7 15/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2415 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΥ8ΠΟΛ1Ε-ΛΡΩ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2396 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ψ7Α0ΟΛ1Ε-ΛΔ9 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 2399 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 7ΣΒΝΟΛ1Ε-ΥΔΕ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 348 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΕΛΑΙΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΑΖ5ΟΛ1Ε-ΣΓ8 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 347 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ