Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός εκπρόσωπου της Σχολικής Επιτροπής στην Επιτροπή Διακανονισμών Εμπορικών Μισθώσεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΖΩΑ465ΔΝΘ-ΓΦΟ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 74/2017 Αρ. Αποφ.: 74/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Eξέταση αιτήματος για μείωση μισθώματος του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΡΨΡ465ΔΝΘ-0ΣΧ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 75/2017 Αρ. Αποφ.: 75/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και στεγών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΧΤΔ465ΔΝΘ-05Χ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 99/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων- ελαιολιπαντικών 2018
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΨΘΓ465ΔΝΘ-Ω0Δ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 133/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση εκτυπωμένων αντιτύπων,φυλλαδίων, βιβλίων ύλης κ.λ.π.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΨΒΞ465ΔΝΘ-Ω02 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 130/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας προγράμματος μισθοδοσίας και αναβάθμιση προγράμματος
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΓΒΡ465ΔΝΘ-410 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 129/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας λο- γισμικού και αναβάθμιση προγράμματος
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΝ3Φ465ΔΝΘ-222 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 128/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας κουρτινών με τοποθέτηση
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΡΨΟΤ465ΔΝΘ-2ΘΛ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 127/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ξυλείας για δάπεδα με τοποθέτηση
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΡΓ1Σ465ΔΝΘ-Ν7Ε 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 126/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση για εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων και μαρμάρων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΧ06465ΔΝΘ-Χ69 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 125/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση για προμήθεια ξυλείας για στέγες
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ρ9ΚΥ465ΔΝΘ-8ΚΜ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 124/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης ηχητικών μεγαφώνων & ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 99Χ8465ΔΝΘ-4Ο5 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 123/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση για εργασίες φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτησης παλετών με σχολικά βιβλία
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ρ76Κ465ΔΝΘ-ΝΤΓ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 122/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ’ ευθείας ανάθεση για προμήθεια αντηλιακών στορ και ειδών κιγκαλερίας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω23Χ465ΔΝΘ-ΛΗΟ 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 121/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠ ΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΡΞ08465ΔΝΘ-ΘΧ8 18/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 120/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ