Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Eγκριση πρακτικών για την πρόσληψη σχολικών τροχονόμων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 75ΙΠ465ΔΝΘ-Χ7Θ 16/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 55/2017 Αρ. Αποφ.: 55/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση της αριθ.47/2017 απόφασης σχετικά με την Πλήρωση κενών θέσεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για την καθαρι- ότητα των σχολικών μονάδων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΛΧ4465ΔΝΘ-ΝΩΣ 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 50/2017 Αρ. Αποφ.: 50/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της αριθ.45/2017 από φασης σχετικά με τον καθορισμό κενών θέσεων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΝΩΛ465ΔΝΘ-00Θ 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 49/2017 Αρ. Αποφ.: 49/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπου στα Σχολικά Συμβούλια αρμοδικότητας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Δράμας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΘΚΩ465ΔΝΘ-ΣΑΣ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 51/2017 Αρ. Αποφ.: 51/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξέταση αιτήματος για τη λύση σύμβασης του κυλικείου του Δημο- τικού Σχολείου Χωριστής
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΚΘ8465ΔΝΘ-2ΨΘ 19/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 44/2017 Αρ. Αποφ.: 44/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πλήρωση κενών θέσεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΦΑΝ465ΔΝΘ-16Ο 31/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 47/2017 Αρ. Αποφ.: 47/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καθορισμός σειράς προτεραιότητας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Δράμας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΚΞΦ465ΔΝΘ-ΓΕ1 31/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 46/2017 Αρ. Αποφ.: 46/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καθορισμός κενών θέσεων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Δράμας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ε66465ΔΝΘ-51Θ 31/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 45/2017 Αρ. Αποφ.: 45/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων, για την πρόσληψη καθαριστριών των σχολικών μονάδων της B βάθμιας Εκπαίδευσης για την σχολική χρονιά 2017-2018
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΦΣΗ465ΔΝΘ-ΣΡΙ 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 42/2017 Αρ. Αποφ.: 42/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατακύρωση πρακτικών για τη δημοπρασία του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 72Θ1465ΔΝΘ-1Ρ7 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 31/2017 Αρ. Αποφ.: 31/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατακύρωση πρακτικών για τη δημοπρασία του κυλικείου του 8ου Δημοτικού Σχολείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΨ61465ΔΝΘ-ΘΣΙ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 30/2017 Αρ. Αποφ.: 30/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατακύρωση πρακτικών για τη δημοπρασία του κυλικείου του 15ου Δημοτικού Σχολείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΥ0Δ465ΔΝΘ-7ΘΤ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 29/2017 Αρ. Αποφ.: 29/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χρηματοδότηση Σ.Σ.Κ.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 73ΩΑ465ΔΝΘ-ΕΥΙ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 26/2017 Αρ. Αποφ.: 26/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού απότο Δήμο Δράμας για την προμήθεια 1) αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και 2) καυσίμων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΞΧΥ465ΔΝΘ-8Λ4 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 25 Αρ. Αποφ.: 25 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκτακτη επιχορήγηση του Δημοτικού Σχολείου Μαυροβάτου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 78ΕΕ465ΔΝΘ-ΨΦ2 26/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 21/2017 Αρ. Αποφ.: 21/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ