Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση απόσπασης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΩΝΙΩ9Μ-6ΤΝ 31/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 3161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΕ19Ω9Μ-ΠΝΥ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56395 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΑΘΗΝΑ ΞΗΡΟΤΗΡΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 60Θ7Ω9Μ-03Θ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56393 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω25ΓΩ9Μ-ΦΚΧ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56392 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω5ΡΠΩ9Μ-ΛΜΒ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το έτος 2018
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΝΩΝΩ9Μ-8ΓΨ 21/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 55857 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης και διακοπή σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΞΙΝΩ9Μ-6ΤΘ 27/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51969 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ4ΨΚΩ9Μ-Ω2Π 10/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49431 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 71ΓΧΩ9Μ-ΟΛΞ 10/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49433 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΣΖΓΩ9Μ-1ΨΞ 10/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 49432 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6263Ω9Μ-0Δ6 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 48970 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη επτά (7) ατόμων στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ0Α1Ω9Μ-ΤΤΥ 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43714 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο στο Κέντρο Νεότητας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΥΦ0Ω9Μ-ΦΕΒ 05/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 43625 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταγγελία της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 78ΕΣΩ9Μ-ΕΡΦ 03/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 32214 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΟΡΡΩ9Μ-0ΩΟ 02/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 42970 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ