Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω5ΠΞΩ9Μ-ΜΩ2 01/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38063 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΝΚ4Ω9Μ-Ε5Ο 01/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38065 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΣΒ1Ω9Μ-ΧΟΑ 01/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 38064 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΞΘΣΩ9Μ-Π4Δ 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 37626 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΛΓΨΩ9Μ-Χ3Η 08/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 34185 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Αστυνόμευσης της Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 75ΩΟΩ9Μ-ΓΨΖ 02/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33329 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΨΠΚΩ9Μ-ΗΞΖ 02/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33327 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΔΑΨΩ9Μ-ΤΗ1 02/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33328 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7ΑΠΝΩ9Μ-1ΕΞ 01/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33174 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Ν15Ω9Μ-ΟΕΔ 01/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33173 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΖΕ7Ω9Μ-6ΒΧ 01/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 33172 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 7Γ6ΖΩ9Μ-ΙΟΞ 31/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 32768 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου Τμήματος Αποκομιδής Απορριμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΒΙΜΩ9Μ-ΙΘ6 25/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 32182 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου του Δήμου μας από θέση ευθύνης.
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 78ΟΔΩ9Μ-ΣΝΨ 24/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 31776 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανάθεση υπογραφής βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας για τη διάθεση καυσόξυλων σε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 61ΜΕΩ9Μ-8ΚΩ 06/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29871 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ