Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ειδική Σύμβαση Εργασίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΑΘΚΩ9Μ-5ΝΩ 01/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15820 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατανομή κενών οργανικών θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας στις οργανικές μονάδες αυτού
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΦΖ6Ω9Μ-ΥΙΕ 30/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15591 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών του Κέντρου Κοινότητας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω5ΑΧΩ9Μ-ΦΙΠ 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13328 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος ΕΣ Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω08ΛΩ9Μ-Ν74 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7368 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος Αστυνόμευσης Δημοτικής Αστυνομίας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Ε0ΧΩ9Μ-ΞΗΠ 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7366 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΤΕΣΩ9Μ-12Η 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7294 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΑΧΥΩ9Μ-ΗΤ7 05/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6352 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω6ΩΦΩ9Μ-6ΑΨ 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 6402/2-3-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών-Κτιριακών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω744Ω9Μ-ΞΒΖ 23/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 5518 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απαλλαγή από τα καθήκοντα της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών-Κτιριακών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΞΗΦΩ9Μ-6Α3 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 5357 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση απόσπασης
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΩΝΙΩ9Μ-6ΤΝ 31/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 3161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΕ19Ω9Μ-ΠΝΥ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56395 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΑΘΗΝΑ ΞΗΡΟΤΗΡΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 60Θ7Ω9Μ-03Θ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56393 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω25ΓΩ9Μ-ΦΚΧ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56392 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ω5ΡΠΩ9Μ-ΛΜΒ 29/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 56394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ