Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών – Τμήμα Κοιμητητρίων
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: 6Ι5ΖΩ9Μ-Ξ1Ο 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 47610 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατανομή ωρών εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
Τμήμα Κοιμητηρίων ΑΔΑ: ΩΑΟΥΩ9Μ-Η2Δ 27/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 3848 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ