Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια αθλητικού υλικού
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΛΩ4Ω9Μ-ΗΥΥ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 23241 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια κυκλοφορητή για το Πολιτιστικό Κέντρο Ξηροποτάμου
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΣΤΔΩ9Μ-7ΟΓ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 23242 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω8ΥΜΩ9Μ-ΥΛΙ 26/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 23243 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια σιδηρών οπλισμών-πλεγμάτων
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΜΑ8Ω9Μ-4ΩΔ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22971 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών καυστήρα
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΡΩΡΩ9Μ-Υ5Α 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22974 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών καυστήρα
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΩΙΔΩ9Μ-Ψ7Λ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22973 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξαρτημάτων πληροφοριακών συστημάτων
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΧ7ΚΩ9Μ-Υ0Γ 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22976 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χρωμάτων
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΞΨΣΩ9Μ-Μ0Ν 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22968 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια 1 (μίας) συσκευής τηλεομοιοτυπίας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΖΕ6Ω9Μ-21Β 25/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22980 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΙΨΙΩ9Μ-ΦΟ5 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22701 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΩΕΥΩ9Μ-ΔΦΞ 23/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22463 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΦΗΧΩ9Μ-ΡΗΘ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21495 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (3Α)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΤΧ4Ω9Μ-ΜΒΦ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21494 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Ε4)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω6ΙΧΩ9Μ-Τ69 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21493 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω4ΓΝΩ9Μ-Ω7Μ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 21492 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ