Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΛΞΩΩ9Μ-ΓΚ2 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11068 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΠΦΞΩ9Μ-ΛΓΧ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11071 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΑΞ-ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΣΥΗΩ9Μ-ΖΡ8 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11070 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 619ΠΩ9Μ-ΕΕ9 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11074 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Ψ3ΖΩ9Μ-Ψ6Ψ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11075 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΟΙ,ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΙΛΕΩ9Μ-ΡΟ1 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 11069 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω87ΙΩ9Μ-ΦΟΒ 04/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10070 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΝΤΦΩ9Μ-46Ι 04/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10071 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7Α53Ω9Μ-Ε23 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9950 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7Χ6ΝΩ9Μ-ΡΣΔ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9954 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 140.000 τμχ. καρτών στάθμευσης
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7ΝΔ5Ω9Μ-9Α7 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9962 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 62ΙΓΩ9Μ-ΘΗΓ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9952 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (USB TOKENS)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΚΨΒΩ9Μ-1ΔΑ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9965 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΛΠ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΧΣΓΩ9Μ-442 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9957 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ-ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΠΟΖΩ9Μ-ΞΤΕ 30/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 9659 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ