Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων – έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω44ΗΩ9Μ-ΓΞΗ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14874/22-05-2018 Αρ. Αποφ.: 274-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Επιμελητήριο Δράμας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής για τη δημιουργία δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας» προϋπολογιζόμενης αξίας 230.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΥΕΖΩ9Μ-ΦΨΔ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 12602/04-05-2018 Αρ. Αποφ.: 242-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΗΕΟΩ9Μ-ΗΦΓ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13366/09-05-2018 Αρ. Αποφ.: 273/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Θ87Ω9Μ-Γ5Ω 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 11936/24-04-2018 Αρ. Αποφ.: 271/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΚΝΟΩ9Μ-9ΒΠ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13278/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 270/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω0ΖΝΩ9Μ-ΜΨ7 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13275/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 269/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 14/2018 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την έγκριση ετήσιου πίνακα απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΓ6ΒΩ9Μ-ΨΒ0 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13217/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 268/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 13/2018 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την έγκριση ετήσιου πίνακα απολογισμού της οικονομικής διαχείρισης, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΤΧΛΩ9Μ-9ΒΒ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13218/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 267/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 12/2018 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την κατανομή Β΄ δόσης των ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΕΗΣΩ9Μ-4ΙΜ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13219/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 266/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αθανασίου Διάκου – Τασούδη Παναγιώτα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΜΦΡΩ9Μ-ΛΕΔ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13339/09-05-2018 Αρ. Αποφ.: 265/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από χρηματικό κατάλογο ποσού 65,50 € Οικ. Έτους 2014 από παράβαση Κ.Ο.Κ.- Κακιρδάκη Αικατερίνη
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 64Χ2Ω9Μ-ΦΙΦ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13260/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 264/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από χρηματικό κατάλογο ποσού 65,50 € Οικ. Έτους 2004 από παράβαση Κ.Ο.Κ.- Λύρατζη Μαρία
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΤΧ2Ω9Μ-ΑΔΦ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13267/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 263/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από χρηματικό κατάλογο ποσού 80,00 € Οικ. Έτους 2015 από παράβαση Κ.Ο.Κ.- Γέρμαν Ιωάννης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΩ2ΤΩ9Μ-ΩΡ1 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13265/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 262/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από χρηματικό κατάλογο ποσού 80,00 € Οικ. Έτους 2009 από παράβαση Κ.Ο.Κ.- Τσιπουροπούλου Δέσποινα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω3Ο3Ω9Μ-Β3Ο 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13263/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 261/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαβίβαση αιτήματος διαγραφής από χρηματικό κατάλογο ποσού 80,00 € Οικ. Έτους 2011 από παράβαση Κ.Ο.Κ.- ALPHA LEASING Α.Ε.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω42ΕΩ9Μ-07Δ 22/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 13266/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 260/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ