Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αποστολή εκ νέου εισήγησης με τίτλο «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δράμας σε εταιρικό σχήμα για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Art, Cities & Environment» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020»” και υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΚΟΗΩ9Μ-7ΘΨ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4730/14-02-2018 Αρ. Αποφ.: 105-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΟΟΑΩ9Μ-1Δ8 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4660/13-02-2018 Αρ. Αποφ.: 107/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ για διαχωρισμό κυκλωμάτων λόγω αυξημένων φορτίων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΡ6ΖΩ9Μ-Ω7Ψ 26/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2702/25-01-2018 Αρ. Αποφ.: 76/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισαγωγή εκ νέου του θέματος «Επιχορήγηση του συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος θετικών επιστημόνων Ν. Δράμας» για τον διαγωνισμό στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και την απονομή βραβείων»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚΛΛΩ9Μ-ΥΦΕ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4763/14-02-2018 Αρ. Αποφ.: 101-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΔΩΤΩ9Μ-6ΒΔ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3890/06-02-2018 Αρ. Αποφ.: 109-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΘΞΘΩ9Μ-43Μ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4422/12-02-2018 Αρ. Αποφ.: 108-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΞΑΟΩ9Μ-Φ36 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4660/13-02-2018 Αρ. Αποφ.: 107-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 13/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. του ΝΠΔΔ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΥΥΝΩ9Μ-ΜΙΓ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4336/09-02-2018 Αρ. Αποφ.: 106-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Τμηματικής Παραλαβής Εργασιών στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για το έτος 2018 » και ακύρωση της με αριθμ. 33/2018 Απόφασης Δ.Σ.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΜΙΟΩ9Μ-ΦΥΛ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4761/14-02-2018 Αρ. Αποφ.: 103-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής τμηματικής παραλαβής εργασιών για το έτος 2018, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού» και ακύρωση της με αριθμ. 31/2018 Απόφασης Δ.Σ.
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΕΚ5Ω9Μ-41Α 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4762/14-02-2018 Αρ. Αποφ.: 102-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισαγωγή εκ νέου του θέματος «Επιχορήγηση του συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος θετικών επιστημόνων Ν. Δράμας» για τον διαγωνισμό στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και την απονομή βραβείων»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΧΖ2Ω9Μ-Π2Μ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4763/14-02-2018 Αρ. Αποφ.: 101-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προκήρυξη διαγωνισμού στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω36ΩΩ9Μ-ΕΟ1 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4715/12-02-2018 Αρ. Αποφ.: 100-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 20/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καταβολής αποζημιώσεως στα μέλη του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου, για το έτος 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 687ΣΩ9Μ-Ω0Π 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4750/14-02-2018 Αρ. Αποφ.: 99-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 19/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με πρόταση για την καταβολή αντιμισθίας στον πρόεδρο του ΔΣ, για το έτος 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΑΣΥΩ9Μ-3ΓΔ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4749/14-02-2018 Αρ. Αποφ.: 98-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 12/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω93ΩΩ9Μ-ΒΝΘ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4751/14-02-2018 Αρ. Αποφ.: 97-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ