Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικ. έτος 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΑ8ΟΩ9Μ-0ΚΒ 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 53532/05-12-2017 Αρ. Αποφ.: 637-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (άρθρου 221 Ν. 4412/2016)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 73ΦΞΩ9Μ-51Ε 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 54535/12-12-2017 Αρ. Αποφ.: 676-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών (άρθρου 221 Ν. 4412/2016)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΩΖΟΩ9Μ-ΣΗ2 05/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 54535/12-12-2017 Αρ. Αποφ.: 676-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ή μη του υπ΄ αριθμ. 8/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων του Δήμου μας, περί απόρριψης του αιτήματος συμβιβασμού του κ. Ευτυχίδη Βαρθολομαίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Β9ΟΩ9Μ-ΤΔ4 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 51826/24-11-2017 Αρ. Αποφ.: 665/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ή μη του υπ΄ αριθμ. 7/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων του Δήμου μας, περί απόρριψης του αιτήματος συμβιβασμού του κ. Ευτυχίδη Βαρθολομαίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΠΧ7Ω9Μ-Ε7Σ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 51827/24-11-2017 Αρ. Αποφ.: 664/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ή μη του υπ΄ αριθμ. 6/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων του Δήμου μας, περί απόρριψης του αιτήματος συμβιβασμού του κ. Ευτυχίδη Βαρθολομαίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 73Ω7Ω9Μ-ΕΩ6 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 51832/24-11-2017 Αρ. Αποφ.: 663/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ή μη του υπ΄ αριθμ. 5/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων του Δήμου μας, περί απόρριψης του αιτήματος συμβιβασμού του κ. Ευτυχίδη Βαρθολομαίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΤΓΣΩ9Μ-936 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 51831/24-11-2017 Αρ. Αποφ.: 662/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ή μη του υπ΄ αριθμ. 4/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων του Δήμου μας, περί απόρριψης του αιτήματος συμβιβασμού του κ. Ευτυχίδη Βαρθολομαίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΛΟΣΩ9Μ-ΒΔΥ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 51828/24-11-2017 Αρ. Αποφ.: 661/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση νέας σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου στο Δήμο Δράμας για το Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών Δήμου Δράμας (Κλειστό Γυμναστήριο – Κολυμβητήριο) και έκδοση εγγυητικής επιστολής από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ7Λ9Ω9Μ-4ΨΩ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 54295/11-12-2017 Αρ. Αποφ.: 659/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ αρίθμ. 212/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΠ75Ω9Μ-1ΞΑ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 3883/13-12-2017 Αρ. Αποφ.: 657/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ αρίθμ. 115/2017 απόφασης του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, σχετικά με την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΙΑΣΩ9Μ-963 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 54546/12-12-2017 Αρ. Αποφ.: 656/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ αρίθμ. 67/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ σχετικά με την έγκριση της Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 63Β3Ω9Μ-ΨΝΔ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2577/07-12-2017 Αρ. Αποφ.: 655/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ αρίθμ. 60/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ σχετικά με τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. Έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΓΓ9Ω9Μ-5ΕΗ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2428/17-11-2017 Αρ. Αποφ.: 654/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ αρίθμ. 59/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΖΣΡΩ9Μ-ΕΚΟ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2427/17-11-2017 Αρ. Αποφ.: 653/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απασχόληση των εργαζομένων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εκ περιτροπής (σε βάρδιες) και κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΘΣΚΩ9Μ-5ΕΧ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 54069/07-12-2017 Αρ. Αποφ.: 651/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ