Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση της 18/2017 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με την αναπροσαρμογή της 103/2014 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4442/2016
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΜΨΓΩ9Μ-Ζ3Κ 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 11013/14-03-2017 Αρ. Αποφ.: 174/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΧΔ7Ω9Μ-0ΧΓ 06/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 10481/10-03-2017 Αρ. Αποφ.: 132-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω8ΦΗΩ9Μ-Ν1Τ 06/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 10480/10-03-2017 Αρ. Αποφ.: 131-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης αιρετών, σε συνδιοργανούμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ με το Ινστιντούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΠΕΔ Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στις 6-7 Απριλίου 2017 στο Ηράκλειο Κρήτης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΗΑΑΩ9Μ-4ΞΦ 03/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 12384/22-03-2017 Αρ. Αποφ.: 180-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 60ΔΣΩ9Μ-ΠΩΚ 03/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 178-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2012 – Παπαγεωργίου Σπυρίδων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΞΣΒΩ9Μ-Ξ9Ο 03/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 9809/06-03-2017 Αρ. Αποφ.: 162-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΠΩ9Ω9Μ-Κ6Κ 30/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 10987/14-03-2017 Αρ. Αποφ.: 134-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΥΩΓΩ9Μ-ΟΔΧ 30/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 9227/02-03-2017 Αρ. Αποφ.: 147/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης αιρετών στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την 03η Απριλίου 2017 στην Αθήνα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 78Λ1Ω9Μ-ΥΧ9 30/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 13048/28-03-2017 Αρ. Αποφ.: 179-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 30/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 178-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΗΛΦΩ9Μ-Τ2Χ 30/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 178-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ( άρθρο 76 του Ν. 3852/2010)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 670ΜΩ9Μ-Ε0Σ 30/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 10482/10-03-2017 Αρ. Αποφ.: 133/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δράμας – δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο υφιστάμενης τηλεφωνικής γραμμής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΓ5ΑΩ9Μ-ΘΩΣ 29/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 11054/14-03-2017 Αρ. Αποφ.: 177/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των δήμων Δράμας και Δοξάτου για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας της αποκομιδής και μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δοξάτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΜΡ7Ω9Μ-ΦΝΤ 29/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 10981/14-03-2017 Αρ. Αποφ.: 176/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 23/2017 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με το καθορισμό θέσεων για την πώληση πασχαλινών ειδών κατά την περίοδο του Πάσχα 2017 στο Δήμο Δράμας– Εισηγητής Σολάκης Άγγελος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Γ1ΔΩ9Μ-ΧΑΘ 29/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 11014/14-03-2017 Αρ. Αποφ.: 175/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ