Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Καταστροφή μέσω ανακύκλωσης παλαιού κινητού εξοπλισμού που δεν έχει καμία αξία
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Θ9ΛΩ9Μ-Ε7Κ 20/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15791/31-05-2018 Αρ. Αποφ.: 293-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος της εταιρίας «EUROLEASE SERVICES Α.Ε.», για διαγραφή οφειλής, από τον χρηματικό κατάλογο 909/2012, που αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ. οικ. έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚ3ΥΩ9Μ-8Ρ7 19/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 13340/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 300/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 633ΞΩ9Μ-ΔΟ2 13/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 14191/16-05-2018 Αρ. Αποφ.: 294-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 107/2018 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΔ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 279/2013 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ( υπ’ αρ. 600/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) α) Χρέωση όλων των τελών και δαπανών που ανήκουν στους πόρους της επιχείρησης ( αρ.5 Ν. 4483/2017) σε όλους τους καταναλωτές και β) Τροποποίηση τιμολογίου Γενικού Νοσοκομείου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΞΧΨΩ9Μ-53Φ 13/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 14415/17-05-2018 Αρ. Αποφ.: 279-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 15/2018 απόφασης – πρότασης της Ε.Π.Ζ., σχετικά με την κοπή δέντρων στα Α΄ και Β΄ Κοιμητήρια Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΛΘΧΩ9Μ-Τ48 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 13535/10-05-2018 Αρ. Αποφ.: 309/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας « Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΠΧΛΩ9Μ-1Β2 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16050/04-06-2018 Αρ. Αποφ.: 308/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμήθειας της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΜΚ2Ω9Μ-1Φ9 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15919/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 307/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμήθειας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚ7ΒΩ9Μ-ΣΗΩ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15509/29-05-2018 Αρ. Αποφ.: 306/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διενέργειας προμήθειας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω7ΨΔΩ9Μ-3ΧΚ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 13652/11-05-2018 Αρ. Αποφ.: 305/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κήρυξη πλειοδότη ως έκπτωτου λόγω παρέλευσης άπρακτης της 10ήμερης προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και κίνηση διαδικασίας απόδοσης χρήσης των καταστημάτων με αριθμό 17 & 18 στην δημοτική λαχαναγορά Αρκαδικού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΥΓ0Ω9Μ-776 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16223/05-06-2018 Αρ. Αποφ.: 304/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος του κ. Τελλίδη Παρασκευά του Ιωάννη, σχετικά με την επιστροφή ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ. έτους 2012
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 60ΛΑΩ9Μ-Λ2Ι 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15930/01-06-2018 Αρ. Αποφ.: 303/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος του κ. Κοτανίδη Θεοφύλακτου του Ιωάννη, για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, επί της οδού Εθνικής Αμύνης 59
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΞΧ5Ω9Μ-11Ξ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 14768/21-05-2018 Αρ. Αποφ.: 302/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος του κ. Κοτανίδη Θεοφύλακτου του Ιωάννη, για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, επί της οδού Εθνικής Αμύνης 59
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΚΔΑΩ9Μ-9ΡΟ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 13341/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 301/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος του κ. Μπερμπερίδη Δημητρίου του Νικολάου, για διαγραφή οφειλής, από τον χρηματικό κατάλογο 986/2016, που αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ. οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΛ0ΒΩ9Μ-8ΦΤ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 13341/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 301/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος της εταιρίας «EUROLEASE SERVICES Α.Ε.», για διαγραφή οφειλής, από τον χρηματικό κατάλογο 909/2012, που αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ. οικ. έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΓ8ΧΩ9Μ-ΧΒΗ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 13340/08-05-2018 Αρ. Αποφ.: 300/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ