Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 75ΡΟΟΡ50-ΔΝΣ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/710Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 73ΔΙΟΡ50-ΘΧΨ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3526 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΓΗΖΟΡ50-Δ95 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3525 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω7ΗΜΟΡ50-ΤΚΚ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3527 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω5ΣΣΟΡ50-ΧΓΜ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3524 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΧΔΩΟΡ50-Ρ2Μ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3523 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 67ΙΦΟΡ50-9ΛΔ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3522 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω14ΔΟΡ50-ΡΑ4 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3521 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω410ΟΡ50-4Δ8 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3520 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης εκθέσεων ελεγκτών δόμησης δημοτικών κτιρίων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 71ΒΥΩ9Μ-Δ0Σ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1133.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 662ΖΟΡ50-ΓΜ1 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3519 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΖ8ΙΟΡ50-543 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/3518 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΔΤ0ΟΡ50-ΩΙΡ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/3517 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Τ9ΧΩ9Μ-39Ω 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1132.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών άρδευσης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΟΦΩ9Μ-ΟΚΨ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1131.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ