Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 5/2018: «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 98/80 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ-ΔΟΜΗΣΗΣ-ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 724ΟΩ9Μ-Ε12 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 47 / 16-01-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πληρωμή συνδρομής έτους 2018 στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΖΝ0ΟΡ50-ΑΘ9 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 13/2018 Αρ. Αποφ.: 13/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομή Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2018
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΕΕ0ΟΡ50-9ΨΤ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 12/2018 Αρ. Αποφ.: 12/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργικό αφίσας Φεστιβάλ 2018
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣ59ΟΡ50-Μ52 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 19/2018 Αρ. Αποφ.: 19/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΡΝΦΟΡ50-6ΓΔ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 86 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΠ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΘΦΣΟΡ50-7Μ2 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 85 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Τ28ΟΡ50-ΝΑΘ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 84 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΖΣ9ΟΡ50-Χ4Ξ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΠΕΙΟΡ50-ΩΘΕ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/37Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΥ13ΟΡ50-ΟΔΗ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/36Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΤΩΥΟΡ50-ΚΧΠ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/35Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΥΥΧΟΡ50-Ψ1Φ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/34Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΑΜΨΟΡ50-001 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/33Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 72Ν9ΟΡ50-ΕΔ8 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/32Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΛΟΤΟΡ50-ΞΟΜ 19/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/31Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ