Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Τροποποίηση της 134/2017 ΑΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με την 193/2018 ΑΔΣ, με θέμα: «Τροποποίηση της 134/2017 ΑΔΣ, όπως τροποποιήθηκε με την 193/2018, σχετικά με τον ορισμό μελών της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Μ8ΑΩ9Μ-ΕΚΕ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 14756/21-05-2018 Αρ. Αποφ.: 283/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της 219/2018 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου και έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το οικονομικό έτος 2019»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ0ΟΛΩ9Μ-Ζ21 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15659/30-05-2018 Αρ. Αποφ.: 282/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 122/2018 απόφασης της Ο.Ε., σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΙΘ5Ω9Μ-0Κ5 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15289/25-05-2018 Αρ. Αποφ.: 281/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 58/2018 ΑΔΣ του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2017
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΩΥ1Ω9Μ-ΣΚ0 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15674/30-05-2018 Αρ. Αποφ.: 280/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση εντεταλμένου συμβούλου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 60Γ6Ω9Μ-ΗΩ8 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16961/11-06-2018 Αρ. Αποφ.: 278/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση υπογραφής της «Ένταξης Χρηματοδότησης» του έργου με τίτλο “City Changer Cargo Bike” του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω3ΞΥΩ9Μ-ΣΒΦ 12/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16932/11-06-2018 Αρ. Αποφ.: 277-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΙΟ 2018
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 7Μ7ΨΩ9Μ-ΘΥ6 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16867/11-06-2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια, εφαρμογή-υποστήριξη ACE ERP eCM-Παρακολούθηση ΔΕ), 12 χρηστών έως 31/12/2018
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 69ΡΟΩ9Μ-ΙΓ3 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16833 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1)Επεξεργασία, συντήρηση και εμπλουτισμό της Ιστοσελίδας του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με τα στοιχεία και τις πληροφορίες του 41ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. 2)Ανακατασκευή τμημάτων της ιστοσελίδας ώστε να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες του Φεστιβάλ. 3)Παραμετροποίηση του προτύπου (template) και εικαστικές αναβαθμίσεις (Γραφιστικά). 4)Επεξεργασία πληροφοριών και καταχωρήσεων στα Social Media: youtube, Flickr και Issue. 5)Δημιουργία Εργαλείου Ανάγνωσης στατιστικών στοιχείων Επισκεψιμότητας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 72Η7ΟΡ50-ΤΑ0 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1304 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2018 έως 30/6/2019
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: ΩΖΥΟΩ9Μ-ΟΥΟ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 16832 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους – Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους -Σπουδαστικού Πανοράματος Ταινιών Μικρού Μήκους.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΩΝΩΟΡ50-Ζ5Λ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1303 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΤΟΩ9Μ-ΔΩ6 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1162.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙΩ8Ω9Μ-ΔΩΓ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1163.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒΛ9Ω9Μ-Ι0Ζ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1156.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω6ΩΦΩ9Μ-Θ6Κ 11/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1169.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ