Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Παράθεση γεύματος με κουπόνια για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΙΘΘΟΡ50-Ζ1Φ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/587Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράθεση γεύματος με κουπόνια για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΨΤΙΟΡ50-ΡΚΞ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/588Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 78ΕΗΩ9Μ-ΘΗΖ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 41541 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΡΩΝ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 72ΖΩΩ9Μ-ΠΧΟ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2010.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖ2ΕΩ9Μ-ΘΟΩ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2030.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ & Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΒΜΩ9Μ-ΟΜΩ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2031.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΤ5Ω9Μ-ΨΒΚ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2007.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 20/9/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΩΨΩ9Μ-ΚΦΠ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2013.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΙΟΩ9Μ-6ΤΦ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2027.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2521350600
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΑΠΞΩ9Μ-Ω0Γ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2023.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΟΔΚΩ9Μ-ΠΓΗ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2045.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 75Ξ9Ω9Μ-Π2Θ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2001.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2ΣΒΩ9Μ-85Χ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2026.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΙΘΩ9Μ-Α3Φ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2003.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Κ78Ω9Μ-ΚΨΤ 22/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2028.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ