Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Τ.Ε.Β.Α)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 691ΕΩ9Μ-Ε92 21/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 122 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 66ΙΝΩ9Μ-Γ8Ω 21/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17188 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7Γ45Ω9Μ-Φ7Φ 21/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17187 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική πρόταση για την 3η Αναμόρφωση προϋ/σμού οικ. ετους 2017
Οικονομική Επιτροπή Αρ. Αποφ.: 71/2017
Έγκριση όρων εκμίσθωσης του του κυλικείου του νέου Δημαρχείου Δράμας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ε3ΕΩ9Μ-ΗΚΤ 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 14571/06-04-2017 Αρ. Αποφ.: 70/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 7Η9ΝΟΛ1Ε-74Μ 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Β6ΖΟΛ1Ε-ΖΨΖ 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω1ΥΠΟΛ1Ε-Ψ3Υ 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού».
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΘΨΩ9Μ-3ΡΝ 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17170 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017 ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Ξ4ΟΟΛ1Ε-5ΔΜ 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 89 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017 ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΟΚΤΟΛ1Ε-6ΜΥ 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 90 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΛΑΨΟΛ1Ε-Γ3Π 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 83 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Ω0ΞΩΟΛ1Ε-322 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 84 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017 ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΒΖΚΟΛ1Ε-ΡΦΠ 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 85 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017 ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΑΠΡΟΛ1Ε-ΦΘ2 20/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 86 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ