Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΗ9Ω9Μ-ΜΙ7 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1469.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠ.ΙΔΑΧ Α΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ5ΜΩ9Μ-Ι71 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1470 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 10/4/2017 – 28/04/2017 (6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΔΡΩ9Μ-ΧΙΕ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1455.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/06/2017 ΕΩΣ 30/06/2017 (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΔΝΩ9Μ-Τ27 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1483.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΏΝ 19/7/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Η4ΗΩ9Μ-ΝΟ1 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1476.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 18/7/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3Φ7Ω9Μ-9Σ8 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1466.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 17/7/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6666Ω9Μ-ΛΦΛ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1461.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒ7ΠΩ9Μ-ΕΥΤ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1475.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΞΙ7ΟΛ1Ε-ΜΤΙ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 219 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 61/2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ71ΣΩ9Μ-4ΦΡ 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 2264/9-11-2016&765/27-04-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 71Φ9Ω9Μ-Δ74 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 31439/19-07-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 634ΚΩ9Μ-Κ89 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1485.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 63ΙΑΩ9Μ-ΧΗ6 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.933.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για την πράξη ¨Κ.Κ. και Παράρτημα Ρομά ¨,
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΟΧΠΩ9Μ-Γ66 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 31515 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Κ.Κ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΠΛΨΩ9Μ-Γ3Ε 20/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 31508 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ