Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Mη υλοποίηση του έργου με τίτλο »Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Φ/Β σταθμών ισχύος 10KW ο καθένας στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής (περιλαμβάνεται προμήθεια, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των σταθμών και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα »Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου ως συνεχιζόμενο έργο
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΦΗ5Ω9Μ-ΜΒΑ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3788/05-02-2018 Αρ. Αποφ.: 79/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παραχώρησης χώρου εγκατάστασης σταθμού διανομής φυσικού αερίου στην εταιρεία ΔΕΔΑ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΨΟ6Ω9Μ-8ΔΩ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3128/30-01-2018 Αρ. Αποφ.: 78/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για χορήγηση νέας παροχής ισχύος (25 KVA) για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση – γήπεδο 5Χ5 εργατικές κατοικίες Αγίου Σάββας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 640ΣΩ9Μ-ΤΕΣ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3690/02-02-2018 Αρ. Αποφ.: 77/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ για διαχωρισμό κυκλωμάτων λόγω αυξημένων φορτίων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Π9ΞΩ9Μ-0Ρ9 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2702/25-01-2018 Αρ. Αποφ.: 76/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νεκροταφείων Αρκαδικού και Ταξιαρχών»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΥΖ1Ω9Μ-06Ι 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2960/29-01-2018 Αρ. Αποφ.: 75/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Σιδηρονέρου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΕΡ7Ω9Μ-0Μ3 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2706/25-01-2018 Αρ. Αποφ.: 74/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Έργα υποδομής στην επέκταση σχεδίου πόλης Νέας Σεβάστειας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΓΨΦΩ9Μ-ΗΞΔ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2242/22-01-2018 Αρ. Αποφ.: 73/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Λιβαδερού»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω284Ω9Μ-Τ4Υ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2890/29-01-2018 Αρ. Αποφ.: 72/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Μυλοποτάμου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΗΕΛΩ9Μ-ΝΘ3 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2891/29-01-2018 Αρ. Αποφ.: 71/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου» (2017)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω4ΚΖΩ9Μ-ΞΧ1 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2893/29-01-2018 Αρ. Αποφ.: 70/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου» (2016)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 622ΩΩ9Μ-2Ι2 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2892/29-01-2018 Αρ. Αποφ.: 69/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τκ Κουδουνίων» (2017)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 60Η7Ω9Μ-7ΓΔ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2895/29-01-2018 Αρ. Αποφ.: 68/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τκ Κουδουνίων» (2016)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 73ΦΟΩ9Μ-ΠΣΞ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2896/29-01-2018 Αρ. Αποφ.: 67/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς ΔΚ Ξηροποτάμου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΔΑ5Ω9Μ-Υ9Κ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2902/29-01-2018 Αρ. Αποφ.: 66/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΡΟΜΗΘΕΙΑ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΑΧΤΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Θ0ΡΩ9Μ-0Ι5 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.237.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ