Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός υπαλλήλων για ανασυγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος
Γενική Διεύθυνση ΑΔΑ: 4Α3ΨΩ9Μ-Η 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30821 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011», που διεξήχθη την 24-5-2011 και κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, στον ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ με ποσοστό έκπτωσης πενήντα εννέα τοις εκατό (59%).
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΨΩ9Μ-2 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 84/2011
Κατακύρωση πρακτικών φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Νεότητας του Δ.Δράμας.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΨΩ9Μ-9 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 83/2011
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 «ταχυδρομικά τέλη» ποσό 1.787,90 €.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΨΩ9Μ-Κ 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 82/2011
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου :ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ –ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ ΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ, προϋπολογισμού 165.000 € με φπα
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΨΩ9Μ-Ρ 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 81/2011
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2011 ΑΔΣ του ΜΟΔΔ, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Δ2 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 320/ 2011
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-79 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30617
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-3 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30607
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-6 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30584
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Μ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30604
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Ξ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30602
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-2 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30598
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-1 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30593
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Σ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30581
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Ρ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30591