Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-Γ58 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36775
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-ΞΥΩ 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36766
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-Ρ9Τ 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36764
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-ΝΣΩ 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36758
Προμήθεια εκλογικού υλικού για την εύρυθμη διεξαγωγή των εκλογών με απ ευθείας ανάθεση
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-Η8Ρ 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36706
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-ΣΧ4 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36748
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-ΡΛ9 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36745
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-ΙΛΩ 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36734
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-Ν2Ρ 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36456 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-Ω5Λ 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36671
Ανάθεση εργασιών συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4Λ1Ω9Μ-ΝΣΟ 12/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36575
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4Λ1Ω9Μ-9Σ2 12/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36537
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4Λ1Ω9Μ-Π1Μ 12/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36535
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΛ1Ε-ΩΞΡ 12/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 311
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Β4Λ1ΟΛ1Ε-ΥΗΝ 12/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 310