Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 456ΜΟΡ50-ΚΞΣ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 726
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 456ΜΩ9Μ-ΦΦΥ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 305
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 456ΜΩ9Μ-8ΡΟ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 308
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 456ΜΟΡ50-ΠΙΗ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 724
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 456ΜΩ9Μ-ΑΑ1 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 70548
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 456ΜΟΡ50-ΜΝ3 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 723
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 4024/2011
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 456ΜΟΛ1Ε-Σ61 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 720
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 456ΜΟΡ50-2ΥΘ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 722
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 456ΜΟΛ1Ε-Ι0Μ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 724
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 456ΜΟΛ1Ε-Χ5Σ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 723
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 456ΜΟΛ1Ε-ΡΡΑ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 722
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 456ΜΟΡ50-ΓΡΡ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 721
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 456ΜΟΛ1Ε-ΗΔΡ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 721
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων».
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής ΑΔΑ: 456ΜΩ9Μ-ΤΞ2 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 302
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 456ΜΟΡ50-ΕΓΑ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 720