Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος για το έργο « Μελέτη κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος Δ. Δράμας, δημοτικής περιόδου 2007-2010»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/07/2008 Αρ. Αποφ.: 238/2008
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου « Οδοποιία ΤΔ Μοναστηρακίου»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/07/2008 Αρ. Αποφ.: 237/2008
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Δημοτική οδοποιία»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/07/2008 Αρ. Αποφ.: 236/2008
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 26/06/2008 Αρ. Αποφ.: 233/2008
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 26/06/2008 Αρ. Αποφ.: 232/2008
Ψήφιση πιστώσεων
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 26/06/2008 Αρ. Αποφ.: 231/2008
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 19/06/2008 Αρ. Αποφ.: 230/2008
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Ιουστινιανού (2008)»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 19/06/2008 Αρ. Αποφ.: 229/2008
Εισήγηση επιτροπής καταλληλότητος για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της δημοτικής αστυνομίας – έγκριση νέων όρων δημοπράτησης
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 19/06/2008 Αρ. Αποφ.: 228/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 19/06/2008 Αρ. Αποφ.: 227/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών ολοκλήρωσης του κτιρίου πολιτιστικής στέγης του ΤΔ Νικοτσάρα
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 19/06/2008 Αρ. Αποφ.: 226/2008
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ποιμνιοστασίου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 19/06/2008 Αρ. Αποφ.: 225/2008
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 19/06/2008 Αρ. Αποφ.: 224/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με λειτουργία παιδότοπου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 19/06/2008 Αρ. Αποφ.: 223/2008
Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας « Υγειονομική ταφή απορριμμάτων»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 19/06/2008 Αρ. Αποφ.: 222/2008