Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Σύμβαση εργασίας
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ0Ω9Μ-ΤΙ3 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74263
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ0Ω9Μ-ΣΧΡ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74261
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ0Ω9Μ-809 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74259
Σύμβαση μίσθωσης έργου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ0Ω9Μ-6ΒΒ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74258
«Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Δράμας (Ειδικού σχολείου Δράμας ,Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας ,Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής ) καθώς και των Τμημάτων ένταξης . »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ0Ω9Μ-ΝΧΘ 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 317
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45Ψ0Ω9Μ-Κ13 30/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74255
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 45ΨΗΩ9Μ-4Ν2 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 320
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 45ΨΗΩ9Μ-5Γ9 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 319
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΗΩ9Μ-ΨΨ2 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74210
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΗΩ9Μ-ΣΧΓ 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74211
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΗΩ9Μ-72Ξ 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74213
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΗΩ9Μ-ΕΨΔ 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74209
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΗΩ9Μ-Π6Κ 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74208
Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΗΩ9Μ-56Ν 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74206
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 45ΨΗΩ9Μ-Λ5Ι 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 74238