Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση ανάθεσης επίβλεψης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩ9Μ-ΩΤΞ 26/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 44926
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΩΣ 30-7-2011
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩ9Μ-Β47 26/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 170/2011
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ 11-6-2011
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩ9Μ-Π4Ξ 26/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 169/2011
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΕΩΣ 23-7-2011
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩ9Μ-8ΙΦ 26/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 168/2011
«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ ΕΩΣ 24/7/2011»
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΘΩ9Μ-3ΝΧ 26/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 166/2011
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων για τα έτη 2011-2012.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ9Μ-ΜΕΜ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 164/2011
«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ ΕΩΣ 8-8-2011»
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ9Μ-5ΘΜ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 167/2011
Ανάθεση εργασιών συντήρησης Δαπέδου ΑΠΚ Κραχτίδη
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ9Μ-ΗΕΞ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 44867
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ9Μ-Ζ7Ψ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 44670
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ9Μ-Ι13 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 44793
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας Δημοτικών κτιρίων για τα έτη 2011-2012.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ9Μ-ΨΔΝ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 164/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ9Μ-ΡΟ5 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 444478
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ9Μ-Ω0Ο 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 165/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4ΑΜΙΟΡ50-1ΨΓ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 88/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩ9Μ-2Θ4 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 44479