Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ω9Μ-ΦΕΤ 12/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42305
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ω9Μ-4ΒΧ 12/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42307
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ω9Μ-35Μ 12/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42636
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ω9Μ-ΒΧΞ 12/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42635
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ω9Μ-ΜΝ7 12/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42634
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 «ταχυδρομικά τέλη» ποσό 2.089,56 €
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ω9Μ-4ΧΜ 12/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 147/2011
Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 2011»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ω9Μ-ΗΞΖ 12/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 146/2011
Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜ6Ω9Μ-ΕΕΤ 12/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 144/2011
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ9Μ-Φ2Ζ 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42633
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ9Μ-ΥΘΗ 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42632
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ9Μ-ΕΒ3 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42631
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ9Μ-ΒΝ2 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 185
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ9Μ-6Λ5 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 184
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ9Μ-ΤΧΓ 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 42630
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩ9Μ-ΟΒΥ 11/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 183