Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανάκληση απόφασης προέγκρισης
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 20/05/2008 Αρ. Αποφ.: 195/2008
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 20/05/2008 Αρ. Αποφ.: 194/2008
Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής με παράταση
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 20/05/2008 Αρ. Αποφ.: 193/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 20/05/2008 Αρ. Αποφ.: 192/2008
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία ΤΔ Μαυροβάτου»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 20/05/2008 Αρ. Αποφ.: 191/2008
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία ΤΔ Μικροχωρίου»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 20/05/2008 Αρ. Αποφ.: 190/2008
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου « Οδοποιία ΤΔ Κουδουνίων»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 20/05/2008 Αρ. Αποφ.: 189/2008
Έγκριση μίσθωσης ακινήτου και όρων μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση των συνεργείων των πολιτιστικών εκδηλώσεων
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 20/05/2008 Αρ. Αποφ.: 188/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αμιγής κατοικία)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/05/2008 Αρ. Αποφ.: 187/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 15/05/2008 Αρ. Αποφ.: 186/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 12/05/2008 Αρ. Αποφ.: 343/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 03/05/2008 Αρ. Αποφ.: 122/2008
Χορήγηση άδειας λειτουργίας χοιροστασίου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 03/05/2008 Αρ. Αποφ.: 121/2008
Προέγκριση ίδρυσης παιδότοπου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 03/05/2008 Αρ. Αποφ.: 120/2008
Ανάκληση απόφασης προέγκρισης ίδρυσης
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 03/05/2008 Αρ. Αποφ.: 119/2008