Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Δ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30546
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Χ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30542
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Φ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30539
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Υ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30537
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-7 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30536
Σύσταση πάγιας προκαταβολής για συμπληρωματική διάθεση πίστωσης ύψους 3.750,00 € εις βάρος του Κ.Α. 8251 ώστε η συνολική πάγια προκαταβολή να ανέλθει για το 2011 στο ποσό των 6.000,00 € με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δαπανών
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Λ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 73/2011
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που έγιναν καθυπέρβαση των τριών (3) ημερών το μήνα που ορίζει ο Ν.2307/15-6-1995
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Ζ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 80/2011
΄ Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου :ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2011 ,προϋπολογισμού 400.000 € με φπα
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Η 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 78/2011
Έγκριση όρων δημοπράτησης για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ.
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Π 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 76/2011
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2011» ,στην ανάδοχο Ελματζόγλου Άννα με ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό (56%).
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Γ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 75/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Ν 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30468
Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) αθλητικών χώρων έτους 2011
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Ε 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 79/2011
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ» ,στον ανάδοχο Καυκά Αθανάσιο με ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό (56%).
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Ο 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 72/2011
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου Δράμας για τα έτη 2011-2012 προϋπολογισμού 100.000,00 € ετησίως.- Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της ποσότητας –ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου κατά το άρθρο 5.3 των όρων δημοπράτησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α36Ω9Μ-Ω 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 71/2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α3ΩΩ9Μ-Κ 07/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 29856