Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εισήγηση της δημαρχιακής επιτροπής προς το δημοτικό συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά ρύθμιση θεμάτων αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: Mar-08
Ψήφιση πιστώσεων οικ. έτους 2008
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: Feb-08
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών για εκτέλεση της εργασίας «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων» 2008-2009
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 09/01/2008 Αρ. Αποφ.: 280/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 09/01/2008 Αρ. Αποφ.: 279/2008