Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»

Πέμπτη, 27 Απρίλιος 2017
image_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Δράμας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ, προϋπολογισμού 45.400,00 € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 11/2017 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45233120-6 Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας:El514.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 11/05/2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία,Τ.Κ.66133.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ