1

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία
( Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ»
με προϋπολογισμό: 250.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό € 120.873,17
β) κατηγορία Η/Μ (ΔΙΚΤΥΑ), με προϋπολογισμό € 80.060,38
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 14-07-2017 καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269 Β /30-12-2016)
Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες , FAX επικοινωνίας 2521023343, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία:
Κυρατσώ Παπαδοπούλου ( τηλ. 2521350710).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου – 661 33 Δράμα) στις 20-07-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00(λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους € 4.033,00 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης , ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης εδώ:

Κατεβάστε την Διακήρυξη εδώ:

Κατεβάστε την Τεχνική Περιγραφή εδώ:

Κατεβάστε τον Προϋπολογισμό εδώ:

Κατεβάστε το Τιμολόγιο εδώ:

Κατεβάστε κάτοψη του χώρου του έργου εδώ:

Κατεβάστε την Οικονομική Προσφορά εδώ:

Κατεβάστε το έντυπο ΤΕΥΔ εδώ: