1

Αποτελέσματα επιλογής για την ΣΟΧ 1/2020 Κέντρα Κοινότητας

Κατεβάστε την Συνολική Κατάσταση των Υποψηφίων

Κατεβάστε τον Πίνακα Αποκλεισθέντων Υποψηφίων

Κατεβάστε τον Πίνακα Επιτυχόντων Υποψηφίων

ΠΕ Οικονομολόγων

ΠΕ Κοινωνιολόγων

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών