Οικονομική Επιτροπή

. ΄Eγκριση Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξη των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για τμήματα των ετών 2022 και 2023. 2. Ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων για κάθε τμήμα της γενικής υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022
image_print