Οικονομική Επιτροπή

1.Ακύρωση της υπ΄ αρ. 342/2018 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα : Έγκριση πρακτικού Νο 1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » 2. Λήψη νέας απόφασης έγκρισης του πρακτικού Νο1 με αρ. πρ. 33704/08-11-2018 και ανακήρυξης της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία αυτή.του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » προϋπολογισμού :74.276,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ή 59.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ)»

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
image_print