Οικονομική Επιτροπή

1. Έγκριση Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 2. Ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων για κάθε τμήμα της γενικής υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων”.

Παρασκευή, 12 Φεβ 2021
image_print