Οικονομική Επιτροπή

1. Έγκριση Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 195.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 2. Ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων για κάθε τμήμα της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» και 3. Κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τo τμήμα 10 διότι δεν υποβλήθηκαν προσφορές.

Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018
image_print