Οικονομική Επιτροπή

1.Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αρ. 1/2022 μελέτης για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” σε τρίτους με ενδεικτικό προϋπολογισμού 190.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για τμήματα των ετών 2022 και 2023 και 2. Σύσταση της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022
image_print