Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 190.000,00 € ( συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%) σε τρίτο βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και για χρονικό διάστημα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με αντίστοιχη της απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης επιβάρυνση του Κ.Α 20.6263 του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2021 και 2022 2. Λήψη δέσμευσης ότι κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικών ετών 2021 και 2022 θα υπάρξει η εγγραφή της αντίστοιχης με την απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης πίστωσης στον Κ.Α. 20.6263 του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2021 και 2022

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print