Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Α) Ανάκληση της υπ΄ αρ. 168/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» Β) Λήψη νέας απόφασης για την έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας « Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.», προϋπολογισμού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με επιβάρυνση του Κ.Α.Ε. 20.6262.14 του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020 και 2021

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print