Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Α) Ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 195.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε τρίτο για το έτος 2019 , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και β) δέσμευση από το σώμα ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2019, θα υπάρξει η εγγραφή πίστωσης 195.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) στον Κ.Α. 20.6263 για την πληρωμή της παραπάνω δαπάνης.

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print