Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

α) Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και του Δήμου Δράμας με τίτλο « Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο »ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (ΜΜΔ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)» » προϋπολογισμού 986.720,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Β )Ορισμός Αντιδημάρχου – Αναπληρωτή Δημάρχου ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της παρούσης τροποποίησης της από 25-09-2017 Προγραμματικής Σύμβασης.

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print