Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

α. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δ. Δράμας» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» και β. κάλυψη με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει, στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020
image_print