1

Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Αμύντα 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4795/2021(Παπαδοπούλου Εροφίλης)