1

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 102/2018 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ & ΟΓΚΟΥ