Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 24 / 2017 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚ.1094 ΣΤΟ Ο.Τ. 92 ΧΩΡΙΣΤΗΣ (ΤΩΝ 522/1991, 488/1984, 204/1993 Ο.Α.) ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013

Δευτέρα, 10 Απρίλιος 2017
image_print