1

α)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Δράμας με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.) για την ωρίμανση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», β) αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης και γ) υποβολή της προαναφερόμενης πράξης στην ανωτέρω πρόσκληση.