Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 33/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου