ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ