Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών φωτισμού .