Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ανάκληση της 554/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης περί σύναψης και έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δράμας στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία» προϋπολογισμού 487.669,00 € μεταξύ α) Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΠΔΔ), β) ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και γ) του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
image_print