ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤIΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ