1

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.