Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ανανέωση Συµβάσεων προσωπικού Ι∆ΟΧ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, για την υλοποίηση της Πράξης « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ:5001597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
image_print