Ανάπτυξη Συστήματος Πολιτισμικής Ταυτότητας Δήμου Δράμας με κωδικό ΟΠΣ 5045239 και χρηματοδότηση απο το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020,2021,2022 και 2023. Για το έτος 2020 ποσό 0,00€, για το έτος 2021 ποσό 79.