1

Ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας για κλειδιά, κλειδαριές, πόμολα κ.λ.π. για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας, με απ ευθείας ανάθεση.