Ανάθεση εργασίας συντήρησης συστημάτων θέρμανσης – ψύξης